LOGO FABD

Завдання для дистанційного навчання (ККТБ)

 

Для будівельників 1 курс магістратури 
 
коди від класів у google classroom
 
Дисципліна "Основи наукових досліджень" код курсу 5achfbj
 
Дисципліна "Проектування будівель" код курсу is7kqhc

 

1.   Лапенко О.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових дослі­джень»

(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом під­готовки 6.060101

«Будівництво» Сеціальності 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»

 

2.    Скребнева С.М. ,  Козятник Т.М. ,  МАШКОВ І.Л.

                    Інд План

 

1.     Лабораторні роботи 5, 6, 7 

         Лекція 5 Неорганічні

         Лекція 6 Заповнювачі

           Лкуція Розчини 7

 

2.Викладачі доц. МАШКОВ І.Л. - лекції

  доц. СКРЕБНЄВА С.М. – лабораторні заняття

    КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція»

             для студентів ОКР «Бакалавр»

Галузь знань:     19     «Архітектура та будівництво»

Спеціальність:     192«Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація:     «Промислове і цивільне будівництво»

                        «Автомобільні дороги і аеродроми»

курс   4  група404, 405, 4068 семестр 2019-2020 навчальний рік

24.03.2020 Лекція 4Повітряне опалення. Опалювальні прилади їх види та розміщення в приміщеннях. Розрахунок площі опалювальних приладів. 17.03.2020 Лабораторне заняття 8.Замір площі огороджуючих конструкцій
24.03.2020

Лабораторне заняття 9.Опалювальні прилади їх види та розміщення

в приміщеннях.

Підбіропалювальнихприладів.

31.03.2020 Лабораторне заняття 10.Розрахунок площі опалювальних приладів.

 

 3.   Викладач доц. СКРЕБНЄВА С.М.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Числові методи в розрахунках будівельних конструкцій»

для студентів ОКР «Бакалавр»

Галузь знань:       19     «Архітектура та будівництво»

Спеціальність:     192   «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація:     «Промислове і цивільне будівництво»

курс   2 група 2054 семестр 2019-2020 навчальний рік

список літератури

лабораторні роботи

23.03.2020

Лекція 5. Вступ в методи математичного програмування. Загальна суть задач лінійного програмування. Система обмежень та цільова функція. Постановка задачі математичного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування. Симплекс-метод. Основні поняття.

23.03.2020 Лабораторна робота 9Наближенеобчисленнявизначенихінтегралів”
30.03.2020

Лабораторна робота 10. Варіаційні та варіаційно-різницеві методи. Варіаційні принципи.

 

 

3.    Наталія Олександрівна Махінько

1.  Викладачі доц. МАХІНЬКО Н.О.– лекції, практичні заняття

  доц. МАШКОВ І.Л., ас. БАШИНСЬКА О.Ю.практичні заняття

    КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 з дисципліни « АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД »

             для студентів ОКР «Бакалавр»

Галузь знань:     19     «Архітектура та будівництво»

Спеціальність:     192«Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація:     «Промислове і цивільне будівництво»,

                            «Автомобільні дороги і аеродроми»

курс   3  групи 304, 305, 306 _  6 семестр 2019-2020 навчальний рік

Дата Вид заняття Завдання
19.03.2020 Лекція

1. Переглянути презентаційний матеріал по 4 лекції –«Архітектура_будівель_і_споруд_Презентація»

2. Роздрукувати та заповнити опорний конспект

«Архітектура_б_і_сп_Опорний конспект»

17.03.2020

19.03.2020

Лабораторна

робота

Виконати лабораторну роботу відповідно до плану «Архітектура_б_і_сп_Лаб_роб_08»

 

2.  Завдання для дистанційного навчання.

3 курс "Архітектура будівель і споруд"
Заняття (див. супровідний лист))
25.03 - Лабораторна робота
02.04  - Лекція, Лабораторна робота
Лектор - Махінько Н.О.
 

 

4.    Омельченко Катерина Вікторівна

 1. Завдання для дистанційного навчання з дисципліни "Основи і фундаменти"

для студентів 4 курсу Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

       Основи і фундаменти Лекція 5-6 Презентація

      Основи і фундаменти ДР задача 4

      Основи і фундаменти ДР задача 5

      Основи і фундаменти ДР задача 6-7

      Основи і фундаменти Практичне 7

      Основи і фундаменти Практичне 8

  2.Завдання для дистанційного навчання з дисципліни "Основи теорії споруд"

  для студентів 2 курсу Спеціальність 191 "Архітектура та містобудування "
лекції: Омельченко Катерина Вікторівна
практичні заняття: Шевченко Олександра Володимирівна
 
 

5.   Родченко Олександр Васильович

Дисципліни:
1) Комп'ютерні технології числового моделювання будівельних конструкцій,
магістри ЦБ104М, код доступу в Google Classroom: vlrs3np
2) Вступ до систем автоматизованого проектування
2 курс, бакалаври ЦБ205Б, ЦБ107Бс
код доступу в Google Classroom: qhslddv
3) Computer Technologies for Numerical Modelling of Building Constructions
магістри ЦБ105М, код доступу в Google Classroom: tua273i
4) Introduction to Computer-Aided Design
2 курс, бакалаври ЦБ206Б
код доступу в Google Classroom: tblvzbc
 
 

6.   Грабовчак В.В.

з дисципліни "Інженерне обладнання будівель"  підготовки фахівців освітнього
ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування спеціалізації Дизайн архітектурного середовища
викладачі: 
лектор доц. к.т.н. Грабовчак Валентина Валентинівна 

 

практичні заняття викладають

доцент, к.т.н. Скребнєва Світлана Миколаївна у групі АР-402

асистент Дашкова Світлана Вікторівна у групі АР-403

 

     1. Лля практики Метод вказівки

    2. До практики Метод.практ.ТГВ

    3. Загальна інформація

   4. Лекція 17.03. 2020

    5. Лекція 31.03

 

 

7.   Шевченко Олександра Володимирівна

Завдання для дистанційного навчання з курсу «Реконструкція цивільних та промислових будівель»

 ЦБ-104 М, ЦБ-103 М КВП
Дата Вид заняття Завдання

17.03.20

18.03.20

Практичне заняття Опрацювати матеріал

31.03.20

01.04.20

Практичне заняття

Виконати практичне завдання

 

ЦБ-105 М а

Дата Вид заняття Завдання

27.03.20

Практичне заняття

Опрацювати матеріал, виконати практичне завдання

 

 8.   Ярослав Башинський

Матеріали для дистанціного навчання (ОКМ, ІТПБ)

   Добрий день! Усі матеріали для студентів 3 та 5 курсу завантажені. Старостам групп посилання надсилаю.
Курси викладені тут: https://classroom.google.com/

Приєднатись можна за кодом: a4olvu5

Для цього потрібно мати google аккаунт.   Інструкція по приєднанню .

 

 9.    Башинська О.Ю

Дисципліна: Опір матеріалів і основи теорії пружності та пластичності.
 
 
10.  Білокуров П.С.
 
13-04-2020
 Будівельна механіка
Structural mechanics 
Group 307a
 
23-03-2020
для студентів ОС «Магістр» галузі знань 19
«Архітектура та будівництво»
спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво»
курс 3 група 307з дисципліни «Будівельна механіка»
6 семестр 2019-2020 навчальний рік
 
 
 25-03-2020
Structural mechanics google classroom code  k5luguv
                     Group 307a
 
 11.  Машков І.
 
27-03-2020
 
 22-03-2020

Викладачі доц. КІРЯЗЄВ П.М.– лекції, практичні заняття

  доц. МАШКОВ І.Л.практичні заняття

    КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 з дисципліни « БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА (СПЕЦКУРС) »

             для студентів ОКР «Бакалавр»

Галузь знань:     19     «Архітектура та будівництво»

Спеціальність:     192«Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація:     «Промислове і цивільне будівництво»

курс   3  групи 304, 305 _  6 семестр 2019-2020 навчальний рік

До уваги студентів. Роботу виконувати згідно з отриманими індивідуальними

завданнями по наведених прикладах ( див. лекції, практичні заняття, навч. посібник ).

Вихідні дані завдання обирати відповідно до власного шифру ( по номеру залікової книжки,

аналогічно з попереднім завданням) по навч.посібнику «Основи комп’ютерного моделювання»

М.С.Барабаш, П.М.Кір’язєв, О.І.Лапенко, М.А.Ромашкіна.- К.: НАУ, 2018 (стор. 484).

16.03.2020 Лекція 4. Основи динаміки споруд. Основні поняття та припущення динаміки стержневих систем. Види та характеристики коливань систем. Види динамічнихнавантажень. 16.032020

Практичне заняття 8. Визначення податливостей стержневої системи

(індивідуальне завдання)

 

23.03.2020

Практичне заняття 9. Визначення податливостей стержневої системи

(індивідуальне завдання)

30.03.2020 Лекція 5. Власні коливання пружних систем. 30.03.2020 Практичне заняття 10. Диференціальні рівняння руху системи з кількома ступенями вільності при власних коливаннях (індивідуальне завдання)

  12. Сагідаєв Ю.М.

   1. Домашня робота на період карантинуДомашня робота на період карантину

   2. Завдання

 

 13. Толочин О. І.

для студентів ОС «Бакалавр»

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
курс 2  групи: ЦБ-205Б, ЦБ-107Бс, 204-КЕС
з дисципліни «Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та
пластичності»  ІІ семестр 2019-2020 навчальний рік
  Лекції по курсу "Опір матеріалів (спецкурс) і основи
теорії пружності  і  пластичності"

  Тема 5
  Тема 6
  Тема 7

14. Толочина О.  В.

Лабораторні роботи з курсу "Опір матеріалів (спецкурс) і теорія
пружності і пластичності"

Курс 2.Групи: ЦБ-205Б, ЦБ-107Бс

ЛР до теми 4 - Плоска задача теорії пружності. Розрахонок методом сіток.
ЛР до теми 5 - Розрахунок балок на пружній основі.
ЛР до теми 6, 7 - Розрахунок прямокутних та круглих пластин.