Система "GEOM"

   На кафедрi як результат одного з практичних впроваджень наукових дослiджень доцентом Холковським Ю. Р. була розроблена система “GEOM”. У наповненнi системи взяли участь окремі студенти. 
   Система GEOM мiстить комплекс програм, що дозволяють використовуючи прикладнi математичнi методи на базi дискретно-iнтерполяцiйних процесiв:

  • моделювати тривимiрнi об'єкти, процеси, середовища;
  • моделювати на площинi основнi геометричнi операцiї;
  • проводити комп'ютерiзоване навчання з нарисної геометрії;
  • здiйснювати тестовий контроль з основних роздiлiв дисципліни;
  • проводити лабараторнi та практичнi заняття з "Основ геометричного моделювання та комп'ютерної графiки".

Система має контекстну допомогу. Також в систему “GEOM”входить блок службових програм, що дозволяють виконувати всi основнi епюрнi графiчнi побудови - графiчних редокторів. Розробленi програми, що дозволяють автоматизовано виконувати деякi РГЗ з нарисної геометрiї; розробляти схеми алгоритмiв чи модифiкувати їх.

Наповнення системи “GEOM” продовжується... Запрошуємо до співробітництва!