Результати наукової та методичної роботи

Навчальні посібники :

 1.  Збірник задач з нарисної геометрії// К.: НАУ, 2013. – 208 с. Навчальний посібник з грифом МОНМС України (лист № 1/II-16820 від 29.10.12) 208/104 Башта О.Т., Джурик О.В.
 2.  Ілюстрований українсько- російсько-англійський словник термінів з нарисної геометрії, інженерної та комп`ю-терної графіки.// К.: НАУ, 2013. – 172 с. Гриф надано МОН України (лист № 1/II-6415 від 03.08.09) Вид. 2-е., перероблене //172/86 Башта О.Т., Джурик О.В.

Фахові статті :

 1.  Макаренко М. Г., Турло В.П. «Визначення найкоротшого маршруту польоту методами нарисної геометрії» // Матеріали . II Міжнар. наук.-практ. конф «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності», 15 - 16 травня 2013 р. –К:. ДІЯ 2013.  Вип. 2 − С. 146-148.
 2.  Макаренко М. Г.,Зубащенко Г.П., Корченко А.Г., Алейникова Н.В., «Экстримальные угловые скорости звеньев плоского шарнирного четырехзвенника» //XI Міжнар.наук.-техн. конф. «АВІА-2013» 21-23 травня 2013 р., Київ
 3.  Башта О.Т., Романенко В.Г., Волоха М.П., Джурик О.В. «Влияние вибрации на возникновение кавитации в жидкости, находящейся в статических условиях»// Прикладна гідромеханіка, гідромашини і гідропневмоагрегати. – 2013. - №1(39). С.48-50.
 4.  Василевський О.В. «Геометричне та комп'ютерне моделювання просторових кривих і торсів методами формоутворюючих поверхонь» // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». – Вип. 91. – К.: КНУБА, 2013 р. – С. 59-64.
 5.  Василевський О.В. «Геометричне та автоматизоване проектування кінематичних поверхонь» // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Вип. 4. т. 54. Мелітополь: ТДАТУ, 2013 р. – С.70-76
 6.  Холковський Ю.Р. «Використання дискретно-інтерполяційної екоматриці для визначення локального центру забруднення екологічної системи» / Збірник праць XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». Мелітополь, 4-7 червня 2013 р. с. 183-187.
 7.  Холковський Ю.Р. Кофанова О.В. «Моніторинг екологічних процесів і систем із застосуванням дискретно-інтерполяційного підходу» / {jkrjdcmrbq Materiály ix mezinárodní vědecko - praktická konference «EFEKTIVNÍ Nástroje moderních věd – 2013» 27 dubna - 05 května 2013 roku. Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o 2013. p. 35-37.
 8.  Холковський Ю.Р., Березівський М.Ю. «Деякі аспекти моделювання багатопараметричних екологічних об’єктів, процесів та явищ» / материали за IX международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука - 2013» 17 - 25 юли, 2013. София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013. с. 29-31.
 9.  Холковский Ю.Р. «Дискретно-интерполяционный подход при моделировании многопараметрических экологических систем» / Сборник научных трудов 9-й международной конференции по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики, том 2. Минск, 29-31 октября 2013 г. С. 268-272.
 10.  Болдирєва Л.В., Волоха В.М., Нечипорчук А.А. «Modeling of the working surface fork of the topsoil loosener» // Инженерия транспорта и организация перевозок: ХVІ Конф. молодых ученых «Наука-будущее Литвы»: зб.наук. трудов - Вильнюс, Литва, 2013.–Вып.16.- С.208-211.
 11.  Волоха М.П., Дорошенко Ю.О. «Оптимізація схеми сівби цукрових буряків відповідно до задіяного технологічного комплексу машин» / Прикладна геометрія та інженерна графіка: Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: зб. наук. праць. –Мелітополь: ТДАТУ, 2013.- Вип.4, т. 57,- С.35-44.
 12.  Волоха М.П. «Моделювання технологічних процесів підготовки ґрунту і насіння до сівби цукрових буряків» // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник – Кіровоград; КНТУ, вип. 72, 3013. С. 71-80
 13.  Матющенко Н.В., Шевель Л.В., Пономарьова Л.А. «Особливості формування забудови вулиць м. Києва» // Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник. − К.: КНУБА, 2013 Вип.12. – С. 101-105.
 14.  Шевель Л.В., Ковальов Ю.М., Калашнікова В.В. «Нові навчальна та робоча навчальна програми дисципліни «Комп’ютерне проектування» для дизайнерів»// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: збірник наукових праць. –Мелітополь: ТДАТА, 2013. – С.123-129.
 15.  Шевель Л.В., Ковальов Ю.М., Матющенко Н.В., Буравська А.Р., Шинкарчук І.В. «Паркова зона у центрі Києва: оцінювання та перспектива» // Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник. − К.: КНУБА, 2013 Вип.11. – С. 57-67.
 16.  Макаров В.І.,Юрчук В.П.,Ізволенська А.Є.,Беднарська І.С. «До питання геометричного конструювання вібраційного викопуючого робочого органу» // IІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності»/ К.: 2013.-199 с.

Не фахові статті та тези конференцій :

 1.  Василевський О.В. «Геометричне та автоматизоване проектування торсових поверхонь» // Проблеми розвитку міського середовища: Наук. – технічний збірник / - К.: НАУ,2013 р. – С. 46-50.
 2.  Холковський Ю.Р. «Дискретно-iнтерполяцiйна екоматриця як геометрична модель екологiчного стану» / Доповідь на V Мiжнародній науково-практичній конференцiї «Архiтектура та екологiя». НАУ, 29-30 жовтня 2013 р.
 3.  Холковський Ю.Р. Кофанов О. «Дискретно-інтерполяційна обробка результатів єкологічного моніторингу довкілля» / Тези доповіді Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій». Житомир, 10 квітня 2013 р. с. 188.
 4.  Холковський Ю.Р., Кофанов О.Є. «Геометричне моделювання стану екологічної безпеки території» / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави». НАУ, 16-18.04.2013 р.
 5.  Волоха М.П., Дорошенко Ю.О. «Екологічні аспекти моделювання копачів машин для збирання цукрових буряків» / Архітектура та екологія: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ,29-30 жовтня 2013 р.) – Ч. 2. – К.: НАУ, 2013, 200 арк. С. 183-187
 6.  Терехова М.В., Дубовик Л.С. «Особливості застосування рейтингового контролю знань студентів заочної форми навчання» // Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті». К.: 2013, 508-509 с.
 7.  Гребенюк М.Ф.,Терехова М.В., Макаров В.И. «Исследование задач подземной гидродинамики навчання» // Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті». К.: 2013, 43-44 с.
 8.  Гребенюк М.Ф.,Терехова М.В., Макаров В.И. «К геометри связностей неевклидовых пространств» //. ХІV международная конференция по математическому моделированию МКММ-2013, посвященная 150-летию со дня рождения Н.А. Крылова. Херсон, 2013., с.106-110.
 9.  Шевель Л.В., Ковальов Ю.М., Калашнікова В.В. «Нові навчальна та робоча навчальна програми дисципліни «Комп’ютерне проектування» для дизайнерів» // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: збірник наукових праць. // XV Міжнародна наук.-практич. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання», Мелітополь, червень 2013 р.
 10.  Шевченко В.Г. «І. Сікорський – містер Гелікоптер» - «Дослідження з історії техніки» - вип. 12, с.120-123 04.2013

Публікації у зарубіжних виданнях :

 1.  Холковський Ю.Р. Кофанова О.В. «Моніторинг екологічних процесів і систем із застосуванням дискретно-інтерполяційного підходу» / {jkrjdcmrbq Materiály ix mezinárodní vědecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2013» 27 dubna - 05 května 2013 roku. Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o 2013. p. 35-37.
 2.  Холковський Ю.Р., Березівський М.Ю. «Деякі аспекти моделювання багатопараметричних екологічних об’єктів, процесів та явищ» / Материали за IX международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука - 2013» 17 - 25 юли, 2013. София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013. с. 29-31.
 3.  Холковский Ю.Р. «Дискретно-интерполяционный подход при моделировании многопараметрических экологических систем» / Сборник научных трудов 9-й международной конференции по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики, том 2. Минск, 29-31 октября 2013 г. С. 268-272.
 4.  Болдирєва Л.В., Волоха В.М., Нечипорчук А.А. «Modeling of the working surface fork of the topsoil loosener» // Инженерия транспорта и организация перевозок: ХVІ Конф. молодых ученых «Наука-будущее Литвы»: зб.наук. трудов - Вильнюс, Литва, 2013.–Вып.16.- С.208-211.
 5.  Гребенюк М.Ф., Дубовик Л.С., Макаров В.І., Терехова М.В «Опыт создания учебно-методических комплексов по дисциплинам в условиях кредитно-модульной системы обучения». //. Информационная среда вуза: Материалы XХ Международной науч.-техн. конф./ Иван. гос. архит.-строит. академия – Иваново, 2013, с.

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та інші) :

 1.  Холковський Ю.Р. Кофанова О.В. «Моніторинг екологічних процесів і систем із застосуванням дискретно-інтерполяційного підходу» / {jkrjdcmrbq Materiály ix mezinárodní vědecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2013» 27 dubna - 05 května 2013 roku. Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o 2013. p. 35-37.
 2.  Холковський Ю.Р., Березівський М.Ю. «Деякі аспекти моделювання багатопараметричних екологічних об’єктів, процесів та явищ” / Материали за IX международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука - 2013» 17 - 25 юли, 2013. София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013. с. 29-31.

Статті опубліковані за участю студентів :

 1.  Холковський Ю.Р. Кофанов О. «Дискретно-інтерполяційна обробка результатів єкологічного моніторингу довкілля» / Тези доповіді Х Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій”. Житомир, 10 квітня 2013 р. с. 188.
 2.  Холковський Ю.Р., Кофанов О.Є. «Геометричне моделювання стану екологічної безпеки території» / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави». НАУ, 16-18.04.2013 р.
 3.  Макаренко М. Г., Турло В.П. «Визначення найкоротшого маршруту польоту методами нарисної геометрії» // Матеріали . II Міжнар. наук.-практ. конф «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності», 15 - 16травня 2013 р. –К:. ДІЯ 2013. Вип. 2 − С. 146-148.
 4.  Болдирєва Л.В., Демиденко Р.В. «До питання моделювання форми поверхонь робочих органів ґрунтообробних знарядь» // Прикладна геометрія, дизайн та обєкти інтелектуальної власності: II Міжнародна науково практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених КПІ: зб. наук. праць-Київ, 2013.- С.11-12.
 5.  Макаров В.І.,Юрчук В.П.,Ізволенська А.Є.,Беднарська І.С. «До питання геометричного конструювання вібраційного викопуючого робочого органу» // IІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності»/ К.: 2013.-199 с.

Патенти :

 1.  М.П. Волоха, Дорошенко Ю.О., Болдирєва Л.В. «Копач для коренеплодів» / Патент № 78042 Україна, власник – Національний авіаційний університет МПК А01Д25/00(2013.01); №u201208785; заявл.17.07.2012, опубл. 11.03.2013 Бюл. № 5. 0,5 арк.