Професорсько-викладацький склад

doroshenkoДорошенко Юрій Олександрович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Народився 5 вересня 1959 року у місті Кіровське на Донеччині (Україна).

Закінчив Харківський авіаційний інститут імені М.Є.Жуковського у 1982 році. У 1982–1984 роках проходив дійсну військову службу у військово-повітряних силах. З 1984 по 1997 рік – аспірант, асистент, старший викладач, доцент, докторант Національного технічного університету України "КПІ". З 1997 по 2007 рік працював завідувачем лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України. З 2007 по 2012 рік – проректор з наукової роботи Державної академії житлово-комунального господарства, завідувач кафедри екологічної безпеки, а з 2009 року – завідувач кафедри інформатики та ІКТ. У НАУ працює з 2002 року (за сумісництвом), з січня 2012 року – завідувачем кафедри архітектури.

У 2002 році захистив докторську дисертацію "Комп’ютерні методи деформативного конструювання геометричних об’єктів на основі політканинних перетворень" за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія. У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

Ключовим аспектом діяльності Ю.О.Дорошенка на посаді завідувача кафедри архітектури є здійснювана під його керівництвом і за безпосередньої участі системна інформатизація підготовки майбутніх архітекторів, що проявляється, насамперед, у застосуванні у навчальному процесі сучасних мультимедійних засобів і технологій та впровадженні у педагогічну практику комплексу інноваційних навчальних дисциплін щодо вивчення новітніх комп’ютерних технологій архітектурного проектування на основі спеціалізованих інструментальних програмних засобів, зокрема, САПР AllPlan.

Викладає навчальні дисципліни: «Методологія і методика наукових досліджень»; «Геометричне моделювання в архітектурному дизайні»; «Комп’ютерні технології в архітектурному проектуванні»; «Інформатика і основи комп’ютерного моделювання»; «Основи комп’ютерних технологій дизайну»; керує дипломними роботами магістрантів.

Коло його професійних інтересів досить широке і розмаїте: комп’ютерні графічно-інформаційні технології; геометричне моделювання об’єктів, процесів і явищ; інтегровані САПР/АСТПВ; комп’ютерні технології і інструментальні програмні засоби архітектурно-будівельного призначення; системологія і системний аналіз; комп’ютерний дизайн друкованих і мультимедійних видань; педагогічний дизайн електронних засобів навчального призначення; дидактичне конструювання навчальних курсів і методика навчання інформатики та ІКТ у середній, вищій та післядипломній освіті; педагогічна інноватика у плані компетентнісної модернізації освіти, застосування мультимедійних засобів та інтерактивних технологій навчання. Має багатий досвід наукової і науково-педагогічної діяльності, його наукові дослідження органічно інтегруються з педагогічною практикою.

У науковій школі професора Ю.О.Дорошенка підготовлено дев’ять кандидатів наук: І.В.Бірілло (1999); О.В.Суховірський (2005); О.В.Хмель (2006); Т.В.Волкова (2007); О.В.Малишевський (2007); Г.С.Луньова (2008); О.С.Федорчук (2009); Потієнко В.О. (2013); Осіпа Л.В. (2014). Нині під його керівництвом над дисертаціями працюють 2 аспіранти та 3 докторанти.

Автор майже 500 наукових та науково-методичних публікацій (ПраціDUA.pdf) зокрема, трьох монографій (одна одноосібна), дев’яти навчальних і навчально-методичних посібників (два з грифом МОН України), десятків статей у фахових виданнях, одного електронного засобу освітнього призначення (з грифом МОН України).