Професорсько-викладацький склад

Lapenko   

      ЛАПЕНКО Олександр Іванович

    Академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва. Член спеціалізованої вченої ради К26.062.12 Національного авіаційного університету. Член вченої ради ІАП.

Народився 13 січня 1962 року в с. Хоцьки, Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Закінчив у 1989 році Полтавський інженерно-будівельний інститут, кваліфікація – інженер-будівельник, диплом з відзнакою.

Завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету з 2011 року.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Поперечні рами з трубобетону для виробничих сільськогосподарських будов», за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, тема дисертації «Залізобетонні конструкції з робочим армуванням незнімною опалубкою» 2010 рік.

Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями сталезалізобетонних конструкцій з робочим армуванням незнімною опалубкою для плоских та просторових конструкцій.

 

   

mostoviy

    

    МОСТОВИЙ Сергій Васильович

      Професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва, доктор фізико-математичних наук. Член спеціалізованої вченої ради К26.062.12 Національного авіаційного університету. Член спеціалізованої вченої ради Д.26.200.01 в Інституті геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України.

Народився 21 жовтня 1940 р. у м. Києві. У 1963 р. закінчив факультет автоматики та електро-приладобудування Київського політехнічного інституту за спеціальністю "інформатика та обчислювальна техніка".

Працював в Інституті геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України: аспірант (1968–1971), молодший науковий співробітник лабораторії математичного моделювання (1971–1973), старший науковий співробітник цієї лабораторії (1973–1988), завідуючий лабораторією математичного моделювання (1988–1990). З 1990 р. завідувач відділом математичного моделювання Інституту геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України.

З 2003 р. професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету.

У 1971 р. захистив дисертацію "Виділення потоку сейсмічних сигналів з шумів" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю "Геофізика".

У 1988 р. захистив дисертацію ”Оптимальні оцінки параметрів сейсмічних полів” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю "Геофізика".

Наукові дослідження пов’язані з вивченням проблем математичного моделювання фізичних процесів.

 

Barabash

 

БАРАБАШ Марія Сергіївна

Професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва, доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України, член  спеціалізованої вченої ради К26.062.12 Національного авіаційного університету, член вченої ради ІАП, член спеціалізованої вченої ради Д 41.085.01 Одеської державної академії будівництва і архітектури.

Народилася в м. Києві.

У 1987 р. закінчила факультет автоматизації будівельного виробництва Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю "Автоматизовані системи управління".

З 2004 р. доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету.

У 2003 р. захистила дисертацію "Методи і засоби експертної системи прийняття раціональних проектних рішень» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт".

У 2014 р. захистила дисертацію Чисельне моделювання напружено-деформованого стану конструкцій з урахуванням стадій життєвого циклу будівель і споруд” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 "Будівельні конструкції, будинки і споруди"

Наукові дослідження пов’язані з методами комп’ютерного моделювання, дослідженням комп’ютерних технологій в будівництві, застосуванням новітніх інформаційних технологій при проектуванні конструкцій.

Нагороджена Подяками Міністерства освіти і науки України (2005 р., 2014 р., 2015 р.), медаллю Академії Будівництва України імені академіка М. С. Будникова (2013 р.)

Нагороджена дипломом Академії  будівництва України, як переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» за кращу опубліковану роботу в галузі будівельної науки: «Цикл наукових книг і статей, присвячених одній комплексній важливій науковій темі для будівельної галузі – розрахунки, проектування конструкцій будівель і споруд з використанням комп’ютерних технологій» (2014 р.).

Автор понад 120 наукових праць, з них 3 навчальних посібника, 6 монографій, співавтор ПК ЛІРА САПР.

 

 MahinkoA

 МАХІНЬКО Антон Володимирович

 Доктор технічних наук, с.н.с., професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва НАУ, завідувач науково-технічного відділу ТОВ  «ЕТУАЛЬ», лауреат премії Президента України для молодих вчених.

 Народився в 1981 р., м. Дніпропетровськ. У 2003 році закінчив факультет промислового і цивільного будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Протягом 2003-2015 років працював викладачем кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка.

 У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень» за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”. У 2012 р. захистив докторську дисертацію «Надійність металевих баштових опор зв’язку» за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди.

 Область наукових інтересів: аеродинаміка та динаміка висотних будівель та споруд складної геометричної форми. Науковий доробок складає 6 монографій, 3 навчальних посібника, 1 з яких з грифом МОН, 6 патентів України на корисну модель та більше 80 наукових статей.

 

mashkov

 

МАШКОВ Ігор Леонідович

Доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

 Народився 19 вересня 1961 р. у м. Берлін (Німеччина).  Закінчив дорожно-будівельний факультет Київського автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю “Будівництво автомобільних доріг” у 2001 році.

 Працював у Київському автомобільно-дорожньому інституті (з 2001 р. – Національний транспортний університет): інженер кафедри обчислювальної математики (1984-1986), аспірант (1986-1989).

 З 1989 р. асистент кафедри будівель та споруд аеропортів Київського міжнародного університету цивільної авіації, з 2002 р. асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва  Національного авіаційного університету, з 2006 р. доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету.

 Наукові дослідження пов’язані  з вивченням проблем чисельних методів розрахунку конструкцій.

 Працює над дисертацією “Розвиток узагальненого проекційно-сіткового методу стосовно тіл обертання складної форми” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “будівельна механіка”

   

kiryazev

         

         КІР’ЯЗЄВ Петро Миколайович

            Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

 Народився 5 листопада 1939 року у місті Комсомольське Старо-Бешевського району

 У 1961 році закінчив у м. Ворошиловськ (теперішнє м. Алчевськ) Луганської області Ворошилівський гірничо-металургійний інститут (тепер - Донбаський державний технічний університет).

  З 1962 по 2015р. працював на кафедрі теоретичної та будівельної механіки Донбаського державного технічного університету.

 У 1986 році захистив у КАДІ (м. Київ) дисертацію на тему:  ''Развитие и приложение метода коллокаций к анализу напряженно-деформированного состояния и предельного равновесия тонкостенных пространственных систем''. Керівник роботи – Расказов О.О., перший опонент – Дєхтярь А.С., опонуюча організація – ДНДІАСБ (Городецький О.С.).

 У 2015 році почав працювати у КНАУ на кафедрі '' Комп’ютерні технології будівництва'' КННІА.

 Опубліковано багато методичних вказівок та три навчально-методичних комплекси з опору матеріалів та будівельної механіки, близько 50 статей у науково-технічних журналах,  10 авторських свідоцтв та патентів.

 

 Kostira

  КОСТИРА Наталія Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

Народилася 20 вересня 1975 р. в м. Києві.

Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво” (1999). На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює - з 2004 р.

 В 2009 р. захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.857.01 у Відкритому акціонерному товаристві Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського. Рішенням ВАК України від 10 лютого 2010 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Керівник: д.т.н., проф. Цихановський Валентин Костянтинович. Спеціальність: 05.23.17 Будівельні механіка.

 Доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва (2012 р.).

 Учений секретар кафедри з 2011 року.

 Нагороджена у 2012 та 2013 рр.  Грамотою ректора університету, медаллю Академії будівництва України (лауреат премії  імені академіка М.С. Буднікова за підготовку навчального посібника).

 Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, 2 патента України.

  

 yakovenko

ЯКОВЕНКО Ігор Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

 Народився 1 травня 1983 року м. Києві.

 Закінчив Національний авіаційний університет у 2005 році за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”.

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює з 2005 р.

 Аспірант 2005-2009 рр. Захистив дисертаційну роботу на тему  «Спосіб розрахунку ширини розкриття тріщин залізобетонних конструкцій, що підсилюються при реконструкції» у спеціалізованій вченій раді К 26.857.01 у Відкритому акціонерному товаристві Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені  В.М. Шимановського за спеціальністю 05.23.01– будівельні конструкції, будівлі та споруди. Дата захисту – 25 березня 2010 року. Спеціальність: 05.23.01– будівельні конструкції, будівлі та споруди. Керівник: д.т.н., проф. Колчунов Володимир Іванович.

 Наукові дослідження пов’язані з реконструкцією будівель та споруд, складеними залізобетонними конструкціями та методами їхнього розрахунку. Автор понад 60- ти наукових та навчально-методичних праць.

 З 2014 р. навчається в докторантурі НАУ.

   

rodchenko1

 

РОДЧЕНКО Олександр Васильович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

Закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» (2005р.). На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює з 2005 року.

 Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми, тема дисертації: «Теоретичні основи проектування жорстких покриттів аеродромів на дію надважких навантажень» (2009 р.). Науковий керівник: проф., д.т.н. Верюжський Юрій Васильович.

 Доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва (2012 р.).

 Наукові дослідження пов’язані з удосконаленням проектування жорстких аеродромних покриттів та комп’ютерними технологіями проектування монолітних цементобетонних аеродромних покриттів.  Автор 51 наукової та навчально-методичної праці, 3 авторських свідоцтв, 2 патентів.

  

Skrebneva

 

CКРЕБНЄВА Світлана Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

 Закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Будівництво аеродромів” (1990). На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює з 2005 р.

 В 2013 році захистила дисертацію «Ефективні енергозберігаючі огороджувальні конструкції житлових будинків та споруд» на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.062.12 Національного авіаційного університету. Рішенням ВАК України від 10 жовтня 2013 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Керівник: д.т.н., проф. Лапенко Олександр Іванович. Спеціальність: 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

 Доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва (2015 р.).

 Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць, 1 патент України.

  

omelchenko

ОМЕЛЬЧЕНКО Катерина Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

Народилася 17 жовтня 1980 року в м. Андрушівка, Житомирської області.

 Закінчила Національний авіаційний університет (2003).

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює з 2003 р.

 В 2014 р. захистила дисертацію «Жорсткість залізобетонних конструкцій на ділянках з похилими тріщинами» на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.833.01 Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Рішенням ВАК України від 23 вересня 2014 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Керівник: д.т.н., проф. Колчунов Володимир Іванович. Спеціальність: 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

 Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

  

Grabovchak

ГРАБОВЧАК Валентина Валентинівна

  Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

Народилася 14 квітня 1983р. у м. Києві.

 Закінчила у 2006р. Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", отримала диплом магістра з відзнакою.

 Закінчила очну аспірантуру у 2012р. при Київському національному університеті будівництва і архітектури. Кандидатська дисертація "Лужні золовмісні цементи та бетони на їх основі" (науковий керівник -д.т.н. проф. Кривенко П.В.) за спеціальністю 05.23.05.- "Будівельні матеріали" виконана в Науково-дослідному інституті в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури.

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює з 2014 р.

Автор понад 38 наукових та навчально-методичних праць.

 

 ivannikova

  ІВАННІКОВА Вікторія Юріївна

 Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

 Закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (2007).

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює з 2007 р.

 Захистила кандидатську дисертацію 17.06.2011р. зі спеціальності 05.22.01 «Транспортні системи», тема дисертації: «Методи оптимального розподілу засобів механізації у підсистемі «вантажний склад – повітряне судно». Дата захисту 17 червня 2011року. Спеціалізована Вчена Рада Національного авіаційного університету Д 26.062.04.

 Наукова діяльність: методика проектування вантажних терміналів в аеропортах України.

   

mahinko

       

        МАХІНЬКО Наталія Олександрівна

         Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва НАУ.

 Народилася в 1985 р., м. Магдебург, Німеччина. 
У 2006 році закінчила факультет промислового і цивільного будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Протягом 2006-2015 років працювала викладачем кафедри нарисної геометрії і графіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

 У 2009 р. захистила дисертацію «Надійність сталевих ґратчастих башт при випадкових вітрових навантаженнях» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”.
Область наукових інтересів: розвиток методів ймовірнісного розрахунку висотних споруд складного геометричного обрису; дослідження реакції споруд в умовах складного аеродинамічного впливу вітру; розвиток методів комп’ютерної аеродинаміки для вивчення взаємодії вітрового потоку із висотними спорудами.

 Науковий доробок складає 1 монографію та близько 40 наукових статей.

 

fesenko

      

     ФЕСЕНКО Олег Анатолійович

      Асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

      2006 року закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».

     З 2006 року до 2009 року навчався в аспірантурі Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) під керівництвом доктора технічних наук, професора Немчинова Юрія Івановича.

    2013 року захистив дисертаційну роботу на тему «Прогресуюче руйнування багатоповерхових залізобетонних будівель внаслідок пожежі після землетрусу», присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

 Автор 17 наукових публікацій, учасник десяти всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.

 

 bilokurov

БІЛОКУРОВ Павло Сергійович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

Народився 12 квітня 1983 р. в м. Києві.

 Закінчив Національний авіаційний університет (2005). З 2012 по 2015 р. навчався в аспірантурі при Національному авіаційному університеті .

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює - з 2013 р.

 В 2015 р. захистив кандидатську дисертацію: «Міцність та деформативність сталезалізобетонних балкових конструкцій, посилених зовнішнім сталевим армуванням» за спеціальністю: 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник: д.т.н., проф. Лапенко О.І. Автор понад 10-ти наукових та навчально-методичних праць.

 

romashkina

 

РОМАШКІНА Марина Андріївна

Кандидат технічних наук, асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

 Народилась 18 жовтня 1989 р. в м. Петровське Луганської області.

 З 2012 році закінчила Донбаський державний технічний університет, де одержала диплом з відзнакою за спеціальністю «ПЦБ» з присвоєнням кваліфікації магістр з будівництва.

 З 2012 по 2015 р. навчалась в аспірантурі при Національному авіаційному університеті.

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює - з 2015 р.

 В 2016 р. захистила кандидатську дисертацію: «Вплив запроектних навантажень на напружено-деформований стан будівельних конструкцій будівель та споруд» за спеціальністю: 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди, присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Рішенням ВАК України від 13 грудня 2016 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Науковий керівник: д.т.н., доц. Барабаш Марія Сергіївна.

 Автор 18-ти наукових праць, одного патенту України на корисну модель.

 

glushanica

 

ГЛУШАНИЦЯ Анна Ігорівна

Кандидат технічних наук, асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

 Народилась 6 вересня 1990 р. в м. Львів.

 У 2012 році закінчила Національний Авіаційний Університет, одержала диплом з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» з присвоєнням кваліфікації магістр з будівництва. З 2012 року навчається в очній аспірантурі при Національному авіаційному університеті. 

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює - з 2014 р.

 В 2016 р. захистила кандидатську дисертацію: «Напружено-деформований стан зігнутих елементів у сталезалізобетонних конструкціях з'єднаних за допомогою склеювання» за спеціальністю: 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Рішенням ВАК України від 13 грудня 2016 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Науковий керівник: зав.каф., д. т. н., проф.  Лапенко Олександр Іванович.

 Автор понад 17-ти наукових праць.

  shevchenko

 

ШЕВЧЕНКО Олександра Володимирівна

Асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

Народилася 1 листопада 1994 р.

У 2015 році закінчила Національний авіаційний університет, де одержала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» з присвоєнням кваліфікації наукового співробітника (будівництво), інженера-дослідника. У 2015 р. працювала на кафедрі міжнародної економіки на посаді фахівця 1-ї категорії.

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює - з 2015 р.

Тема кандидатської дисертації: «Оцінка напружено-деформованого стану сталезалізобетонних колон підсилених клейовим з’єднанням».

Спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».   Науковий керівник: зав.каф., д. т. н., проф.  Лапенко Олександр Іванович.

  Bashinskaya

    

   БАШИНСЬКА Ольга Юріївна

     Асистент кафедри комп’ютерних технологій будівництва.

     Народилася 10 січня 1994 р.

  У 2015 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, де одержала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» з присвоєнням кваліфікації інженера-будівельника.

 На кафедрі комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету працює - з 2016 р.

Тема кандидатської дисертації: «Створення розрахункових моделей будівельних конструкцій при врахуванні реологічних властивостей залізобетону». 

Спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».  Науковий керівник: д. т. н., проф.  Барабаш Марія Сергіївна.