Наукова робота

Кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки

           На кафедрі проводяться наукові дослідження за напрямками відповідно до держбюджетних тем: №65 / 10.01.03 “Геометричне моделювання багатопараметричних складних систем” – науковий керівник доц.. Холковський Ю.Р.; №44 /16.61.15 «Концепція оптимального середовища перебування за критеріями психологічного комфорту» – науковий керівник проф.. Ковальов Ю.М.

           Усього за 2013-2015 р.р. викладачами кафедри було видано 122 наукових та науково-методичних робіт. взята участь у 35 наукових конференціях, у тому числі міжнародних 25, видана одна монографія.

           Усього за останні 5 років викладачами кафедри було опубліковано більше 250 наукових статей в наукових збірниках, було більше 150 виступів на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. 
За останній час було отримано 6 патентів на винахід, опубліковане 2 монографії.

     У 2015 році захищена кандидатська дисертація по спеціальності «Технічна естетика» ст. викладачем Петрушевським А.О.

         На кафедрі відкрита аспірантура, де на теперішній момент навчаються 3 аспіранти.

     Викладачі кафедри приймають участь також у симпозіумах і наукових семінарах кафедри, університету, інших вузів.

           Усі викладачі кафедри розмістили електронні версії частини своїх наукових робіт у депозитарії НАУ.

     За останні роки було здано більше 65 науково-технічних звітів, оформлено 55 актів впровадження, опубліковане 4 монографії (Ковальовим Ю.М., Юрчуком В.П., Дорошенко Ю.О.).

 

kov1                      
                kov2             

kov3

kov4                  kov5 kov6
kov7   kov8

 

           На кафедрі щорічно проводиться міжвузівська олімпіада-конкурс з геометричного моделювання, комп’ютерної графіки, анімації та дизайну. Успішно проведено вже 9 олімпіад.

 

      kov9             kov10

 

Щорічна міжвузівська олімпіада- конкурс

           У першому турі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 147 студентів, підготовлених кафедрою. У другому турі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 65 студентів. За результатами участі відзначено й нагороджено 8 студентів.

           56 студентів взяли участь у наукових конференціях, а всього було опубліковано 77 наукових робіт викладачів разом із студентами.

Наукові зв’язки встановлені з провідними науково-дослідними, навчальними і виробничими установами, у тому числі за кордоном. (НТУ КПІ, Академією мистецтв, НЦ ВПС України, Інститутом медицини праці АМН України, Українською асоціацією з прикладної геометрії, InternationalSocietу ofGeometriсsandGraphics, Українською асоціацією з ергономіки, Познякижилбудом, Борексом).

 

 kov11

 

 

В своїй науковій роботі кафедра встановила плодотворні творчі зв’язки з багатьма кафедрами НАУ:

- з кафедрою комп’ютерних технологій;

- з кафедрою архітектури і дизайну;

- з кафедрою рисунку і живопису;

- з кафедрою математики;

- з кафедрою гідро-газових систем

          

           Три викладача кафедри закінчили аспірантуру: Болдирева Л.В. (науковий керівник Юрчук В.П.); Шевель Л.В. (Науковий керівник Ковальов Ю.М.); Матющенко Н.В. (науковий керівник Дорошенко Ю.О.).

КАФЕДРАЛЬНІ НДР (2015р.)

      

 • У 2014-2015 навчальному році на кафедрі виконувались наступні науково-дослідні роботи:
 • Д/б. №65/10.01.03 . «Геометричне моделювання багатопараметричних складних систем» (Науковий керівник Холковський Ю.Р., доц, к.т.н., відповідальний виконавець Болдирєва Л.В., асистент)
 • Ю.М.Ковальов є науковим керівником науково-дослідної роботи «Концепція оптимального середовища перебування за критеріями психологічного комфорту (44 № 16.61.15)
 • Отримані наступні результати:
 • Етап № 5 01.09.2013-31.12.2013 «Розробка геометричних моделей, процесів та систем»;
 • Етап № 6 15.01.2014-30.06.2014 «Розробка алгоритмів геометричного моделювання об’єктів»
 • Етап № 3 «Прийоми розміщення поліфункціональних малих архітектурних форм у міському середовищі та інтер’єрах», термін виконання 01.07.14-31.12.2014.
 • Етап № 4"Виховна функція дизайну предметно-просторового середовища (на прикладі спеціалізованих середніх навчальних закладів)"

Проведення

Міжнародної науково-практичної конференції

молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

секція ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН

1.     Статистичні дані:

Загальна кількість

учасників, що прийняли участь в роботі секції (доповідачі на Конференції + автори наукових робіт, що прийняли участь заочно)

Учасників від України Учасників від зарубіжних країн
від НАУ від інших ВНЗів, установ, організацій тощо
студентів молодих учених студентів молодих учених студентів молодих учених
1 2 3 4 5 6 7
39 37 2 - - - -

Примітка: колонка 1 дорівнює сумі колонок 2-7

Кількість учасників від України - __39__

Кількість учасників від зарубіжних країн - __-__

Кількість студентів, що брали участь у Конференції - __37__

Кількість молодих учених, що брали участь у Конференції - __2__

 1. Перелік навчальних закладів, організацій та установ,

що брали участь у Конференції:

№ з/п Назва ВНЗ
(повністю)
Країна Кількість учасників
  Національний авіаційний університет Україна 39
№ з/п Назва організації, установи
(повністю)
   
       

Проведення МНТК «АВІА-2015»

Назва інституту Аєропортів
Номер та назва секції 23. Технічна естетика та дизайн
Кількість учасників, які взяли участь у роботі секції
Учасники від України Іноземні учасники Загальна кількість учасників
від НАУ від інших ВНЗ, установ, організацій, тощо
16 1 - 17
  з них очно 16
з них заочно 1
Кількість доповідей
Кількість представлених доповідей 11
Кількість заслуханих доповідей 9
ВНЗ, установи, організації, які прийняли участь у роботі секції (включно з НАУ)
Назва організації Держава Кількість учасників
1 Національний авіаційний університет Україна 16
2 Національний університет будівництва і архітектури Україна 1
             

Мета:

         Метою роботи секції «Технічна естетика та дизайн» є:

- обмін науковим та методичним досвідом роботи по напрямкам: дизайн, промисловий дизайн, технічна естетика, питання культурознавства та мистецтвознавства, геометричне моделювання складних просторових об’єктів, багатопараметричних процесів і середовищ;

- визначення перспективних напрямків наукових досліджень для молодих вчених та найбільш обдарованих студентів;

- попереднє прослуховування бакалаврських, магістерських та дисертаційних робіт із вказаних напрямків.

 

Пропозиції та рекомендації:

         Підчас роботи секції було висловлено багато різних пропозицій та рекомендацій щодо перспективних напрямків наукової діяльності, визначення нових сучасних практичних напрямків прикладних досліджень, перегляду та зміни навчальних програм по спеціальності «Дизайн», створення нових спеціальностей та спеціалізацій за напрямками «Технічна естетика», «Промисловий дизайн», «Екодизайн», «Ергодизайн», «Адаптивний дизайн» тощо.

Багато пропозицій було висловлено щодо збільшення суттєвої підтримки кафедри, як випускової, в плані технічного оснащення (новітня комп’ютерна та демонстраційна техніка, сучасні засоби копіювання та друку графічних документів). Рекомендувати центральному оргкомітету конференції надалі розширити тематику й назву секції за прикладом «Секція геометричного моделювання, технічної естетики та дизайну».

 

Рішення:

1. Вважати, що робота секції «Технічна естетика та дизайн» Міжнародної конференції «Авіа-2015» відбулася на високому науковому та методичному рівні.

2. Відмітити високий науковий рівень більшості доповідей та їх практичну значимість.

3. Просити керівництво інституту та університету підвищити рівень технічного забезпечення кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки з наданням нового сучасного комп’ютерного класу, проекційних засобів (у першу чергу, проектор) та засобів копіювання та друку.

4. Займатися розробкою нових програм та спеціалізацій щодо нових і перспективних напрямків «Технічна естетика», «Промисловий дизайн», «Екодизайн», «Етнодизайн».

5. Брати активну участь у актуальних міських та державних програмах.

6. Брати участь в програмах та темах інших кафедр, проектних груп та підрозділів НАУ.

7. З наступного року затвердити таку назву секції: Секція геометричного моделювання, технічної естетики та дизайну.

Перспективними напрямками наукової роботи

кафедри є:

 1. Виконання фундаментальних досліджень:
 • подальша розробка основ хвильової геометрії С-простору;
 • розробка теорії самоорганізації складних відкритих систем природного та штучного походження;
 • розробка теорії розв’язання обмежених оптимізаційних задач з неоднорідними критеріями оптимізації з орієнтацією предметної області на ергономіку, містобудування, урахування людського фактору у процесі архітектурного проектування, оптимізацію технологічних систем у будівництві, створення інтуїтивних систем відображення інформації у авіації:
 1. Розробка спільно з фахівцями «Познякижилбуд» концепції «Елітне житло майбутнього», включаючи такі напрями:
 • комфортне житло (урахування психологічних типів);
 • нові матеріали і технології.
 • «динамічне житло» (медіатектура, « розумний дім», програмне забезпечення управлінням настроєм людини;
 • автономні джерела енергопостачання, перш за все НВДЕ;
  • екологічна безпека;
  • вписування житла у міське середовище.
 1. Проведення наукових досліджень за темами:
 • «Геометричне моделювання та автоматизоване проектування кінематичних поверхонь», доцент Василевський О.В.
 • «Дискретно-інтерполяційне моделювання об’єктів та процесів», доцент Холковський Ю.Р.
 • «Геометричне моделювання робочих поверхонь дискових знарядь», Болдирєва Л.В., науковий керівник проф. Юрчук В.П.
 • «Теорія і практика геометричного моделювання екологічних процесів», Матющенко Н.В., науковий керівник проф. Дорошенко Ю.О.
 • «Оптимізація будівельних організацій», Шевель Л.В., науковий керівник проф. Ковальов Ю.М.
 • «Розпізнавання фрактальних об’єктів у діагностиці легеневих захворювань», Ницін Д.О., науковий керівник Ковальов Ю.М.
 1. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад за спеціальностями «Прикладна геометрія та інженерна графіка», « Технічна естетика» та ін.

Залучення студентів до наукової роботи (участь у конференціях, публікації, конкурси, керівництво науковою частиною магістерських робіт, прийом до аспірантури).

 

 

 

 

Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища"

Секція: Моделювання та оптимізація  системи "людина-житло-середовище"

Рекомендувати до друку у науково-технічному збірнику "Проблеми розвитку міського середовища" наступні матеріали Конференції:

1. Тема, (автори) "Геометричне та комп'ютерне моделювання кінематичних поверхонь", доц. Василевський О.В.

2. "Оптимизация жилищ на основе теори самоорганизации С-пространства", проф. Ковальов Ю.Н., проф. Яковлев Н.И.

3. "Аальтернатива енергетики в мире и в Украине", проф. Ковальов Ю.М,, проф. Мхитарян Н.М.

Рекомендувати до участи у всеукраънському конкурсы студентських робыт "Ынженерна графыка та дизайн" роботу "Деякы особливосты алгоритмыв побудови зображень у системы "Makro Media Flash", доц. Холковський Ю.Р., студент Іванілов Д.М.


Кафедра веде наукові дослідження в таких напрямках:

 •  дослідження просторових форм та відносин в різних проекційних системах (започатковано в 60-их роках, керівник проф.А.Г.Літаврин, доц. В.І. Бугайов);
 •  моделювання та оптимізація складних ергатичних та технологічних систем (започатковано в 1993 році, керівник д.т.н., проф. Ю.М. Ковальов); 
 • моделювання та конструювання технічних поверхонь в галузі сільскогосподарського машинобудування (започатковано на кафедрі в 2002 році, керівник доц. В.П. Юрчук);
 • деформативне конструювання та його застосування в різних галузях промисловості (започатковано на кафедрі в 2002 році, керівник д.т.н. проф. Ю.О. Дорошенко);
 • геометричне моделювання технічних об’єктів та процесів (Науковий керівник Ковальов Ю. М.);
 • геометричне моделювання складних систем. (Науковий керівник Ковальов Ю.М.).

Звіт

про проведення Міжнародної науково-практичної конференції

молодих учених і студентів «Політ-18. Сучасні проблеми науки»

секція ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА, ДИЗАЙН ТА ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

1.     Статистичні дані:

Загальна кількість

учасників, що прийняли участь в роботі секції (доповідачі на Конференції + автори наукових робіт, що прийняли участь заочно)

Учасників від України Учасників від зарубіжних країн
від НАУ від інших ВНЗів, установ, організацій тощо
студентів молодих учених студентів молодих учених студентів молодих учених
1 2 3 4 5 6 7
10+0 =10 10 - - - - -

Примітка: колонка 1 дорівнює сумі колонок 2-7

Кількість учасників від України - __10__ сума колонок 2-5

Кількість учасників від зарубіжних країн - __-__ сума колонок 6-7

Кількість студентів, що брали участь у Конференції - __10__ сума колонок 2,4,6

Кількість молодих учених, що брали участь у Конференції - __-__ сума колонок 3,5,7

 1. Перелік навчальних закладів, організацій та установ,

що брали участь у Конференції:

№ з/п Назва ВНЗ
(повністю)
Країна Кількість учасників
  Національний авіаційний університет Україна 10
№ з/п Назва організації, установи
(повністю)
   
       

         Конференція відбулася на високому науково-методичному рівні. Практично всі доповіді активно обговорювалися, у дискусіях активну участь брали студенти та викладачі. Різноманітність тематики доповідей говорить про широке коло наукових інтересів молодих вчених та студентів.

         Доповіді були представлені у сучасному комп’ютерному оформлені у вигляді яскравих кольорових презентацій і, відповідно, мали наочність і видовищність.

          У доповідях розглядалися такі основні наукові та науково-пізнавальні напрямки:

- особливості формоутворення промислових об’єктів та предметів побуту;

- питання оптичних ілюзій, світлотіні тощо;

- питання біодизайну;

- особливості концептуального проектування середовищ;

- екологічні проблеми культурних середовищ.

           Також необхідно відзначити, що багато доповідей мали в собі наукову перспективу, як для студентів (бакалаврські чи магістерські роботи), так і для молодих учених (елементи дисертацій).

           Оргкомітетом секції була проведена велика робота по опрацюванню заявок та тез на конференцію, організаційна робота по проведенню конференції.

        Голова секції                                          Ю. М. Ковальов

       Секретар                                                 Ю.Р. Холковський

 

12

3