LOGO FABD

Наукова діяльність

    

Офіційна інформація

про наукову діяльність Навчально-наукового інституту Аеропортів

В Навчально-науковому інституті Аеропортів велика увага приділяється науково-дослідній роботі, яка активно ведеться на кафедрах під керівництвом провідних докторів та кандидатів наук, професорів, доцентів та завідувачів кафедрами. До участі у наукових дослідженнях долучаються молоді науковці, викладачі, аспіранти та обдаровані студенти.

Провідну роль у процесі підготовки кадрів вищої кваліфікації відіграє докторантура й аспірантура інституту та університету. Протягом багатьох десятиліть через її лави пройшло багато видатних учених, викладачів та фахівців. Набір до аспірантури щороку зростає, суттєво розширюється перелік спеціалізацій. Зараз підвищити свій науковий рівень в НН інституті Аеропортів можуть будівельники та архітектори за спеціальністю:

192 – «Будівництво та цивільна інженерія» із наступними спеціалізаціями:

– «Автомобільні шляхи та аеродроми»;

– «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»;

– «Будівельна механіка»;

– «Містобудування та територіальне планування».

Підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру в НН інституті Аеропортів приділяється серйозна увага. Адже від наявності високого наукового потенціалу у професорсько-викладацького складу залежить і рівень підготовки фахівців. Виконати наукові дослідження на найвищому рівні докторанти мають змогу за спеціальністю:

192 – «Будівництво та цивільна інженерія» із наступними спеціалізаціями :

– «Автомобільні шляхи та аеродроми»;

– «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»;

– «Будівельна механіка»;

– «Містобудування та територіальне планування».

 Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Спеціалізована вчена рада К 26.062.12 була створена і успішно функціонує в НАУ вже понад десять років, починаючи з 2005 р. П’ята каденція ради на базі ННІАП НАУ затверджена наказом №793 МОН України від 04.07.2014р. Спеціалізованій вченій раді К 26.062.12 надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії). Термін дії 04.07.2014 р. – 04.07.2017р. Наукові спеціальності: 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» та 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

За 2011–2016 роки 24 науковцівНавчально-наукового інституту Аеропортів захистили дисертаційні дослідження, з яких шість – докторські.

 З грудня 2011 року розпочала роботу об'єднана докторантура у галузі технологічних наук за міжнародною спеціальністю 03T-Інженерія транспорту, яка об'єднала в одну команду шість потужних європейських університетів: Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва), Клайпедський технічний університет (Литва), Університет ім. Александраса Стульгінскиса (Литва), Ризький технічний університет (Латвія), Варшавську політехніку (Польща) та Національний авіаційний університет (Україна). В травні 2013 року в об’єднаній докторантурі відбувся успішний захист наукової роботи, яка була виконана в Інституті аеропортів.

Основними формами організації науково-дослідної діяльності студентів є:

-      науково-дослідна робота студентів, що включена до навчального плану;

-      творча діяльність студентів у позанавчальний час;

-      організаційно-масові заходи, що мають вузівський, міжвузівський, регіональний, всеукраїнський та міжнародний характер.

Саме організаційно-масові заходи: наукові студентські конференції, виставки, конкурси, олімпіади, відіграють велику роль у пропаганді і розвитку всіх форм науково-дослідної роботи молоді.

На сьогодні більше 200 студентів НН інституту Аеропортів приймають участь у науково-дослідній роботі, починаючи з 2 курсу. В інституті працюють наукові студентські гуртки, що займаються науково-дослідною та науково-практичною роботою в межах науково-дослідної тематики кафедр.

 Найбільш активні студенти є членами Студентського наукового товариства та слухачами Інституту новітніх технологій НАУ, в якому студенти навчаються за своєю спеціальністю паралельно з основним місцем навчання. В Інституті новітніх технологій підготовка студентів проводиться науковими співробітниками інститутів, Національної академії наук та вченими Національного Авіаційного Університету і передбачає індивідуальну роботу з кожним студентом (”система Фізтеха”). Навчальний процес в Інституті новітніх технологій є завершеним циклом підготовки кадрів вищої кваліфікації з підсиленою фундаментальною складовою для високотехнологічних галузей промисловості наук. Навчання здійснюється за схемою:студент – бакалавр – магістр – кандидат наук НАУ.

Інститут аеропортів веде активну науково-дослідну роботу на міжнародному рівні. Одним з важливих напрямків наукової роботи є участь фахівців інституту в розробці стратегії розвитку дорожньої галузі України, яка проводиться за сприянням Європейської комісії, Генерального директорату з наукових досліджень та за участі провідних європейських наукових дорожніх лабораторій в рамках міжнародного проекту INCRIS «Покращення міжнародного співробітництва і стратегії науково-дослідницької діяльності у сфері дорожньої інфраструктури для України».

Другим важливим науковим напрямком міжнародної співпраці є територіальний розвиток та інфраструктура регіонів. Цим напрямком займаються науковці кафедр містобудування та архітектури під керівництвом директора інституту Октябрини Чемакіної. Науковці велику увагу приділяють розвитку міст та великих мегаполісів, розглядають питання порушених територій та територіального розвитку, впровадженню міських інформаційних аналітичних систем забезпечення містобудівної діяльності.

Підтримка національної політики з питань культурного спадку є науковою темою, що активно розглядається на міжнародних форумах, і фахівці НН інституту Аеропортів активно працюють над новими підходами до реставрації, реконструкції, експлуатації та збереження культурного спадку, над розвитком сучасного міста, при якому б враховувались історичні особливості та надбання історії.

Велика науково-дослідна робота проводиться колективом інституту, викладачами та студентами, по реалізації проектів разом з Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації по збереженню історичних культурних цінностей столиці. Починаючи з 2010 року науковці інституту прийняли участь у розробці паспортів вулиць м. Києва та отримали авторське свідоцтво за розробку рекомендацій щодо структури паспортизації, регламенту зонування і розміщення функціональних об’єктів на території міста Києва. Також були виконані роботи по розробці пропозицій щодо реалізації стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина», яка націлена на збереження і розвиток долини річки Дніпро в місті Києві та має підкреслити статус нашого міста як унікальної, комфортної, зеленої та збалансованої столиці України і включає в себе план заходів з реновації території долини річки Дніпро в межах столиці.

Окремо можна виділити багаторічну співпрацю НН інституту Аеропортів з Вільнюським технічним університетом ім. Гедимінаса (м. Вільнюс, Литва). Протягом багатьох років викладачі та студенти, будівельники та архітектори, обмінюються науковими доробками та досвідом на Міжнародних наукових конференціях, що проходять у Литві («Наука – майбутнє Литви. Транспорт» та «TRANSBALTIKA»). Також представники Вільнюського технічного університету є частими учасниками науково-практичних конференцій, що проходять в НН інституті Аеропортів («Авіа», «Політ. Сучасні проблеми науки», «Аеропорти – вікно в майбутнє» та інших.)

Результати науково-дослідної роботи науковці інституту аеропортів презентують на Міжнародних, Всеукраїнських та галузевих науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, круглих столах, опубліковують у збірниках матеріалів конференцій, фахових збірниках наукових праць та у зарубіжних фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS, IndexCopernicus).

Узагальнення науково-дослідної роботи, що ведеться на кафедрах відбувається під час написання монографій, підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури. За 2014–2015 роки науковцями інституту було підготовлено та опубліковано 4 монографії; 5 підручників з грифом Міністерства науки ті освіти;12 навчальних посібників, з яких 7 з грифом Міністерства науки та освіти; 40 наукових праць, які опубліковані у зарубіжних виданнях, з яких 36 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS, Index Copernicus); близько 300 наукових праць опубліковано у наукових фахових виданнях України; більше 400 наукових праць (статті та тези) опубліковано у наукових виданнях України; отримано 36 патентів та авторських свідоцтв.

В інституті виходять друком збірники наукових праць, які мають статус фахового видання Департаменту атестації кадрів МОН України у галузі технічних наук та мистецтвознавства, а також входять до наукометричної бази РІНЦ :

-      «Теорія та практика дизайну», головний редактор Ірина Кузнєцова, д. мистецтвознавства., професор кафедри комп’ютерних технологій дизайну;

-      «Проблеми розвитку міського середовища», головний редактор Олена Трошкіна, к. архітектури, завідувач кафедрою основ архітектури та дизайну.

Зважаючи на творчий характер наукової діяльності фахівців кафедр основ архітектури та дизайну, комп’ютерних технологій дизайну та архітектури, вони представляють свої творчі та наукові доробки на персональних та творчих виставках. Таких виставок тільки за останні 2 роки було проведено більше 20 (персональні виставки Віктора Михайлевича, Вадима Правдохіна, Дарії Єпіхіної, Ольги та Софії Триколенко, Олега Кравченка та інших, виставки творчих робіт колективів кафедр).

 В інституті впроваджуються новітні технології проектування, програмного забезпечення та сучасне обладнання, без яких неможливо представити роботу молодого науковця з архітектури, будівництва та дизайну інтер’єру. При виконанні наукових досліджень науковці інституту використовують сучасні технології, програмні продукти та зарубіжний досвід.

До складу Навчально-наукового інституту Аеропортів входять два наукові структурні підрозділи:

  1. Науково-дослідний інститут комп’ютерних технологій будівництва та архітектури (НДІ КТБА),
  2. Експертний центр випробувань нових сучасних матеріалів та технологій (ЕЦ НСМТ).

У квітні 2013 року на базі НН інституту Аеропортів НАУ наказом ректора створено Науково-дослідний інститут комп’ютерних технологій будівництва та архітектури шляхом реорганізації Науково-дослідного інституту механіки швидкоплинних процесів (НДІ МШП), якій існував при кафедрі комп’ютерних технологій будівництва з 2002 року.

У березні 2015 року на базі НН інституту Аеропортів НАУ наказом ректора створено Експертний центр випробувань нових сучасних матеріалів та технологій (ЕЦ НСМТ).

Науково-дослідний інститут і Центр функціонують як структури, що займаються науковою діяльністю на виконання замовлень сторонніх організацій.

Основними напрямками науково-дослідної діяльності ННІАП є:

-      проблеми збереження і відтворення історичної забудови і пам'ятників архітектури;

-      проблеми нормування, розвитку і реабілітації міського середовища;

-      проектування, будівництво і реконструкція будівель і споруд на транспорті, в тому числі - методологія реконструкції об’єктів аеропортів в складних інженерно-геологічних умовах України;

-      надійність і довговічність будинків і споруд аеропортів;

-      удосконалювання методів розрахунку будівельних конструкцій з урахуванням сучасного рівня розвитку обчислювальної техніки й інформаційних технологій, і створення на цій основі ефективних конструкцій будинків і споруд;

-      удосконалювання комплексу послуг, пов'язаних з проведенням сертифікації будівельної продукції (матеріали, вироби, конструкції).

Інститут протягом багатьох років тісно співпрацюють з провідними науковими та науково-дослідними організаціями в галузі архітектури, будівництва та дизайну та вищими навчальними закладами:

-      Київським національним університетом будівництва і архітектури;

-      Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури;

-      Донбаською національною академією будівництва і архітектури;

-      НДІ дизайну;

-      КиївЗНДІЕП житла;

-      Укрпроектреставрація;

-      УкрНДІПцивільсільбуд;

-      Вільнюським технічним університетом ім. Гедемінаса (Литва);

-      Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом;

-      Державним технічним університетом «Московський автомобільно-дорожній інститут»;

-      Луцьким національним технічним університетом;

-      RWTH Aachen (Deutschland);

-      Міжнародними асоціаціями і фондами;

-      Російською академією архітектури та будівельних наук;

-      Московським державним університетом шляхів сполучень;

-      Санкт-Петербургським державним політехнічним університетом ім. Петра Великого

-      ДП “Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”;

-      ОАО “Інститут Укрпроектсталькон ім. В.М. Шимановського”;

-      Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка;

-      Національною академією педагогічних наук України;

-      Українською академією архітектури;

-      Академією будівництва України;

-      Транспортною академією України;

-      Інженерною академією України та інш.

Останніми роками інститут співпрацює з Київської міською державною адміністрацією та Департаментом містобудування та архітектури по реалізації Стратегічних ініціатив, які є складовою Генерального плану Києва по впорядкуванню та розвитку території міста. В рамках співпраці студенти інституту під керівництвом провідних викладачів в 2011-2016 роках приймали участь в декількох важливих і значних роботах, таких як:

-      паспортизація вулиць центральної частини міста Києва;

-      розробка проектів по розвитку та збереженню дніпровських схилів «Дніпровська перлина»;

-      аналіз транспортного руху в центральній частині столиці з розробкою містобудівних проектних рішень;

-      аналіз та моніторинг стану культових споруд міста Києва;

-      аналіз та моніторинг руху громадського транспорту в місті Києві;

-      оздоблення переходу біля колони Магдебурського права до 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Науково-дослідна та практична робота студентів в рамках роботи над проектами КМДА та їх співпраця з провідними містобудівними, архітектурними та будівельними організаціями та установами сприяє підвищенню професійного рівня і дає матеріал для написання курсових та дипломних робіт. В 2012 році студенти старших курсів були задіяні в зборі містобудівної інформації для паспортизації вулиць та у розробці самих паспортів. Паспорт вулиці – це планувальна документація, яка має на меті зафіксувати існуючий стан благоустрою вулиць, провести комплексний аналіз та надати пропозиції щодо вирішення виявлених проблем. Паспортизація вулиць стала одним з важливих інструментів реалізації Концепції інтегрованого розвитку міста. Зібраний студентами матеріал був проаналізований та опрацьований і представлений в дипломних роботах освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», «Спеціаліст» та «Бакалавр».

В 2013 році архітекторами-бакалаврами було успішно виконано комплексне дипломне проектування в рамках реалізації Стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина», в результаті якого було розроблено 32 проекти по благоустрою дніпровських схилів. Розроблені проекти були високо оцінені фахівцями і дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» вручав начальник Департаменту містобудування та архітектури, головний архітектор міста Києва Сергій Целовальник.