Log1

                    ФАКУЛЬТЕТ

  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА

             та  ДИЗАЙНУ                                         

LOGO76 lr
--

Кафедра архітектури та просторового планування

    

 

Шановні друзі !

 

      Упродовж своєї багатовікової історії людська спільнота зазнала багато різних змін. Їх наслідком є перманентне зникнення одних та поява нових професій. Людство постійно розширює і видозмінює сфери своєї діяльності, проте, чотири професії супроводжують людину всю її багатовікову історію. Суспільству незмінно потрібні землероб, лікар, учитель, зодчий.

      Отже,зодчий– одна з "вічних", фундаментальних людських професій.

     Слово "зодчество" є багатоаспектним і пов’язане зі створенням необхідних умов, певного середовища для життєдіяльності окремої людини і різних людських спільнот. Таке середовище має бути комфортним і природовідповідним. Тому професорсько-викладацький склад кафедри ставиться до майбутніх архітекторів-зодчих як до потенційних творців штучного середовища у природному на основі гармонізації стосунків природа–суспільство та забезпечення комфортної життєдіяльності окремої людини і груп людей.

       Змістовими синонімами слова "зодчий" є "архітектор", "будівельник", "художник". Тобто, зодчество як сфера продуктивної діяльності людини поєднує в собіархітектурне проєктування, будівництво, живопис. Тому абітурієнт повинен мати розвинену просторову уяву, творчі здібності до проєктної художньо-графічної діяльності, вміти добре малювати, будувати і читати креслення, мати розвинене відчуття гармонії під час розв’язання композиційних завдань, а нині ще й знати математику і вміти працювати за комп’ютером.

       Архітектура – це мистецтво, яке найповільніше впливає на людину, зате цей вплив виявляється найпотужнішим. І як у будь-якому мистецтві, кожний новий архітектурний твір – це своєрідна перемога архітектора над посталими труднощами. Завдання архітектора – побачити в обмеженнях можливості, сприйняти їх як деякий challenge, що активізує пошук неординарних ідей і інноваційних рішень. І зазвичай чим складніші обмеження, тим цікавішим виявляється результат.

        Кафедра архітектури є випусковою і була створена у лютому 2003 року. У липні 2007 рокуна кафедрі відбувся перший випуск молодих архітекторів ОКР „Бакалавр” у межах галузі знань 0601 – Будівництво та архітектура, напряму підготовки6.060102 – Архітектура з кваліфікацією „технік-проектувальник”. З вересня 2007 рокуна кафедрі розпочалася підготовка майбутніх архітекторів ОКР „Спеціаліст” та ОКР „Магістр” за спеціальністю 7/8.06010203 – "Дизайн архітектурного середовища". А перший випуск молодих архітекторів-дизайнерів відбувся у лютому 2009 року.

       Нині на ФАБД НАУ здійснюється підготовка майбутніх архітекторів ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр" у межах галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітньо-професійної програми «Дизайн архітектурного середовища».

           На цей час здійснено 14 випусків молодих архітекторів-бакалаврів,10 випусків молодих архітекторів-спеціалістів та 12 випусків молодих архітекторів-магістрів.

       Визначальною особливістю підготовки майбутніх архітекторів в НАУ є цілеспрямоване опанування компютерних технологій архітектурного проєктування і дизайну архітектурного середовища з використанням сучасних інструментальних програмних засобів, зокрема, САПР ALLPLAN – як потужної повнофункціональної ВІМ-платформи.

            Ключовими напрямками модернізації підготовки майбутніх архітекторів в НАУ визначено:

  • комплексну інформатизацію освітнього процесу;
  • екологізацію змісту освіти згідно з принципами сталого розвитку;
  • опрактичнення фахової підготовки, зокрема, архітектурного проєктування (курсові та дипломні проєкти і творчі роботи реального характеру)..

           Навчальний процес здійснюється на засадах компетентнісної парадигми, у межах якої компетентність розглядається як функціонально-результативне поняття, яким характеризується здатність архітектора до безстресової соціалізації та результативної креативної діяльності.

     Опрактичнення підготовки майбутніх архітекторів реалізується шляхом залучення студентів до реалізації суспільно корисних проєктів. Серед таких "Паспортизація вулиць Києва", "Дніпровська перлина", "Київ самобутній", "Вивчення транспортних потоків у Києві".

        Навчання майбутніх архітекторів завершується підготовкою і захистом кваліфікаційної випускової роботи (дипломного проєкту чи магістерської дисертації), у якій передбачається аналітичний пошук та архітектурне проєктування певного об’єкту із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій та відповідних професійних інструментальних програмних засобів.

         Професорсько-викладацький склад кафедри архітектури характеризується високим рівнем професійності і поєднує в собі досвідчених архітекторів та завзяту амбітну молодь – випускників НАУ.

       Професорсько-викладацікий склад кафедри у своїй діяльності сповідує триєдиний пріоритетний принцип "Людяність+Патріотичність+Професійність", з упевненістю дивиться у майбутнє на засадах якісної випереджальної архітектурної освіти та сумлінно передає свої знання і досвід молодому поколінню майбутніх архітекторів.

           Усіх, хто вирішив опанувати справу зодчого і у майбутньому бачить себе класним архітектором, запрошуємо до нас на навчання!

 

Завідувач кафедри  доктор архітектури, доцент

Андрій Марковський.