logo nau 1
                         ФАКУЛЬТЕТ
  АРХІТЕКТУРИ,  БУДІВНИЦТВА
             та ДИЗАЙНУ                                                                 
LOGO76 lr
--

Кафедра архітектури

Шановні  друзі !

       Зав.каф. Упродовж своєї багатовікової історії людська спільнота зазнала багато різних змін. Їх наслідком є перманентне зникнення одних та поява нових професій. Людство постійно розширює і видозмінює сфери своєї діяльності, проте, чотири професії супроводжують людину всю її багатовікову історію. Суспільству незмінно потрібні землероб, лікар, учитель, зодчий.

        Отже, зодчий – одна з "вічних", фундаментальних людських професій.

      Слово "зодчество" є багатоаспектним і пов’язане зі створенням необхідних умов, певного середовища для життєдіяльності окремої людини і різних людських спільнот. Таке середовище має бути комфортним і природовідповідним. Тому професорсько-викладацький склад кафедри ставиться до майбутніх архітекторів-зодчих як до потенційних творців штучного середовища у природному на основі гармонізації стосунків природа–суспільство та забезпечення комфортної життєдіяльності окремої людини і груп людей.

       Змістовими синонімами слова "зодчий" є "архітектор", "будівельник", "художник". Тобто, зодчество як сфера продуктивної діяльності людини поєднує в собі архітектурне проектування, будівництво, живопис. Тому абітурієнт повинен мати розвинену просторову уяву, творчі здібності до проектної художньо-графічної діяльності, вміти добре малювати, будувати і читати креслення, мати розвинене відчуття гармонії під час розв’язання композиційних завдань, а нині ще й знати математику і вміти працювати за комп’ютером.

        Кафедра архітектури є випусковою і була створена у лютому 2003 року. У липні 2007 року на кафедрі відбувся перший випуск молодих архітекторів ОКР „Бакалавр” у межах галузі знань 0601 – Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060102 – Архітектура з кваліфікацією „технік-проектувальник”. З вересня 2007 року на кафедрі розпочалася підготовка майбутніх архітекторів ОКР „Спеціаліст” та ОКР „Магістр” за спеціальністю 7/8.06010203 – "Дизайн архітектурного середовища". А перший випуск молодих архітекторів-дизайнерів відбувся у лютому 2009 року. На цей час здійснено 11 випусків молодих архітекторів ОКР “Бакалавр” і 9 випусків молодих архітекторів ОКР „Спеціаліст” та ОКР „Магістр”.

       Нині в ННІАП НАУ здійснюється підготовка майбутніх архітекторів ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр" у межах галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізації «Дизайн архітектурного середовища».

Визначальною особливістю підготовки майбутніх архітекторів в НАУ є цілеспрямоване опанування комп’ютерних технологій архітектурного проектування і дизайну архітектурного середовища з використанням сучасних інструментальних програмних засобів, зокрема, САПР ALLPLAN.

        Ключовими напрямками модернізації підготовки майбутніх архітекторів в НАУ визначено:

  • комплексну інформатизацію навчального процесу;
  • екологізацію змісту освіти;
  • опрактичнення архітектурної підготовки, зокрема, архітектурного проектування (курсові та дипломні проекти і роботи реального характеру).

        Навчальний процес здійснюється на засадах компетентнісної парадигми, у межах якої компетентність розглядається як функціонально-результативне поняття, яким характеризується здатність архітектора до результативної креативної діяльності.

        Опрактичнення підготовки майбутніх архітекторів реалізується шляхом залучення студентів до реалізації суспільно корисних проектів. Серед таких "Паспортизація вулиць Києва", "Дніпровська перлина", "Київ самобутній", "Вивчення транспортних потоків у Києві".

        Навчання майбутніх архітекторів завершується підготовкою і захистом кваліфікаційної випускової роботи (дипломного проекту), у якій передбачається архітектурне проектування певного об’єкту із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій та відповідних інструментальних програмних засобів.

        Професорсько-викладацький склад кафедри характеризується високим рівнем професійності і поєднує в собі досвідчених архітекторів та завзяту амбітну молодь – випускників НАУ.

       Викладачі кафедри сповідують триєдиний пріоритетний принцип "Людяність+Патріотичність+Професійність", з упевненістю дивляться у майбутнє на засадах якісної випереджальної архітектурної освіти та готові передати свої знання і досвід молодому поколінню майбутніх архітекторів.

Усіх, хто у майбутньому бачить себе класним архітектором, запрошуємо до нас на навчання!

Завідувач кафедри архітектури
доктор технічних наук, професор
Дорошенко Юрій Олександрович