LOGO FABD

Стратегія розвитку

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АЕРОПОРТІВ

Інститут аеропортів, створений наказом ректора НАУ №86/од від 26.04.2010р., здійснює навчальну, науково-методичну, організаційну і виховну діяльність з підготовки фахівців за напрямами «Архітектура», «Будівництво» і «Мистецтво».

Діяльність інституту аеропортів буде спрямовуватися на підготовку архітектурних, дизайнерських та інженерних і наукових кадрів усіх освітніх рівнів, зміцнення науково-педагогічного потенціалу, широке використання новітніх технологій у навчальному процесі, гуманітаризацію освіти та виховання молоді, інформатизацію науково-освітніх програм, розвиток наукової та міжнародної діяльності, зростання матеріальної бази.

Головне завдання — досягнення найвищого рівня підготовки фахівців і наукоємності спеціальностей, що відповідає потребам держави у ринкових умовах і світовим стандартам вищої освіти, вимогам Болонської конвенції,  ефективного використання наукового потенціалу університету.
Реалізація зазначених положень  можлива при активній діяльності ректорату, кафедр Інституту, всіх підрозділів університету, студентів і науковців, сприянні Міністерства освіти і науки України, місцевої влади. Вона ґрунтується на досягненнях факультетів аеропортів і архітектури та дизайну в минулому, історичних традиціях, власному досвіді та вивченні вітчизняних і зарубіжних програмах реформування освіти.

Період створення Інституту аеропортів характеризується новими вимогами часу:

 • завершення перебудови освітньої системи на державному рівні;

 • демографічний спад;

 • посилення конкуренції на ринку освітніх послуг;

 • невизначеність попиту суспільства і держави на освіту і наукові дослідження;

 • посилення відтоку фахівців з вищої школи і науки.

Адекватні відповіді на ці виклики і результативне розв’язання проблем можливі тільки на шляху інноваційного розвитку університету та Інституту, залучення кожного працівника до участі у процесі розвитку, підтримки конструктивних ініціатив, використанні завойованих позицій в освітньому і науковому співтоваристві.

Ми розуміємо актуальність і складність розв’язання цих проблем і бачимо перспективи Інституту у створенні умов для сталого розвитку кафедр, зокрема:

 • створення умов для професійного зростання та зміцнення системи соціального захисту викладачів, науковців, співробітників, студентів;

 • трансформація Інституту у складі університету у розвинений навчально-науковий центр державного рівня;

 • впровадження у систему управління Інституту сучасних технологій менеджменту;

 • зміцнення фінансового забезпечення університету;

 • використання світового досвіду і сучасних технологій у науково-освітній діяльності.

До складу Інституту аеропортів, входять сім кафедр які готують фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за трьома напрямами: архітектура, будівництво, дизайн, а також навчальний науково-виробничий центр «Архітектор», студентське архітектурно-дизайнерське проектно-конструкторське бюро та науково-дослідний інститут механіки швидкоплинних процесів.

Специфіка підготовки фахівців за вказаними напрямами характеризується послідовною зміною стратегії навчання від експонуючої і репродуктивної до інтегральної на випускових курсах і відображає творчий і пошуковий методи оволодіння знаннями та вміннями напрямів «Архітектура» і «Мистецтво». Це висуває відповідні вимоги до викладачів, які, окрім наявності у них наукових ступенів і звань повинні усвідомлювати поступові зміни у відношенні до студентів від вчителів на першому курсі до творців і наставників на старших. Тому  характер навчальної діяльності в Інституті поєднує метод творця і метод майстра, а до навчальної роботи активно залучаються архітектори, дизайнери, конструктори з проектних інститутів і організацій.

Сьогодні мова йде про становлення нової філософії освіти. Це передусім якість освіти, компетентність випускника. Тому перед Інститутом аеропортів  постають певні стратегічні та  тактичні завдання.

На сьогодні в Інституті навчається 1100 студентів,  з них 560 або 51 % - за контрактом. З них 475 студентів припадає на напрями Архітектура і Мистецтво, де відсоток студентів-контрактників становить 65%. На перший курс прийнято 102 студенти і на другий курс – 22 студенти за кошти юридичних і фізичних осіб, що становить майже 10% відповідного набору контрактників по університету в 2010 році.

На вченій раді Інституту прийнято   рішення про посилення профорієнтаційної роботи, а на кафедрах розпочата така робота:

 • запровадження ефективної системи інформування щодо можливостей здобуття вищої освіти на напрямах Інституту через  засоби профорієнтації - наочні, натурні, візуальні, текстові;

 • розробка об’єктивних критеріїв конкурсного розподілу студентів за траєкторіями навчання;

 • додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів;

 • підвищення якості  відбору на творчих конкурсах напрямів «Архітектура» та «Мистецтво» (підготовано пропозиції для звернення в МОНУ щодо розрахунків вступного рейтингу).

Певний потенціал для поповнення контингенту студентів Інституту аеропортів ми бачимо серед випускників коледжів будівельного та архітектурно-художнього профілю, які вступають на перший і другий курси денної форми навчання. Так, на 2-й курс напряму «Архітектура» вже три роки поспіль ми приймаємо 15-20 випускників архітектурно-будівельного коледжу Києва. Кафедри комп’ютерних технологій будівництва, дизайну, реконструкції аеропортів і автошляхів встановлюють зв’язки з відповідними навчальними закладами України.

Кадрове забезпечення навчального процесу.

Чисельність професорсько-викладацького складу формується відповідно до обсягів навчального навантаження, основну частку - 65 % - якого виконують випускові кафедри архітектури, комп’ютерних технологій будівництва, дизайну та реконструкції аеропортів і автошляхів.

Якісні та чисельні характеристики професорсько-викладацького складу показують, що в Інституті працює 20 докторів наук, професорів, 38 кандидатів наук, доцентів, що складає майже 60%, але слід зазначити, що майже 45% докторів є сумісниками. З 2005 року були захищені: 1 докторська, 5 кандидатських (кафедра комп’ютерних технологій будівництва, кафедра реконструкції аеродромів та автошляхів) дисертацій. В цьому році захищена 1 кандидатська (кафедра комп’ютерних технологій дизайну) дисертація, пройшли передзахист пошукувачі 1 докторської (кафедра архітектури), 5 кандидатських (кафедра основ архітектури та дизайну, кафедра комп’ютерних технологій будівництва) дисертацій.

З метою забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації науково-педагогічних працівників будуть вирішені завдання:

 • створення умов для ефективної професійної діяльності науково-педагогічних працівників;
 • удосконалення механізмів стратегічного планування та реалізації програм оновлення кадрового складу кафедр і наукових підрозділів, що ґрунтуються на збереженні потенціалу наукових шкіл;
 • сприяння забезпеченню соціального захисту викладацького складу, особливо молодих викладачів і науковців.

 

Трансформаційні процеси останнього десятиліття, що відбуваються в суспільстві, позначаються на змісті та формах наукової діяльності. Разом з тим, за останні 5 років на кафедрах, що ввійшли до складу Інституту аеропортів проводилися активні наукові дослідження.

Так, на кафедрі комп’ютерних технологій будівництва  опубліковано 160 наукових статей, 11 підручників і монографій, отримано 7 патентів України,  виконано 25 госпдоговірних тем загальним об’ємом 750 тисяч гривень.

На кафедрі реконструкції аеропортів та автошляхів захищено 1 докторську і 2 кандидатські дисертації, отримано 7 патентів України, виконано госпдоговірних робіт на суму 100 тисяч гривень.

На кафедрах архітектури, містобудування, основ архітектури та дизайну зібрано колектив науковців і практиків з числа провідних архітекторів України: присуджено  3 Державні премії України в галузі архітектури (2008, 2009 р.), зареєстровано та здійснено 3 випуски наукового збірника «Проблеми міського середовища», проводиться Міжнародна науково-теоретична конференція «Архітектура та екологія»; викладачі отримали золоту і дві срібні медалі Державної  премії «Україна квітуча», опубліковано 4 підручники,  виконано госпдоговірних робіт на суму більше 100 тисяч гривень, безкоштоно виконано художні розписи 6 холів університету.

Діяльність кафедри комп’ютерних технологій дизайну спрямована на залучення до навчального процесу практиків-дизайнерів, що дозволяє постійно приймати участь у творчих міжнародних і українських конкурсах, де студентські колективи постійно отримують нагороди. На кафедрі сформовано і розвивається Всеукраїнський фонд інтер’єру, проводиться міжнародний конкурс інтер’єру, отримано 1 Державну премію України в галузі архітектури (2008р.), опубліковано близько 100 наукових статей і навчально-методичних видань.

Викладачі рисунку, живопису, скульптури кафедри основ архітектури та дизайну регулярно приймають участь у міжнародних і українських художніх виставках, видано 3 монографічних альбоми, 3 альбоми робіт викладачів кафедри.

Науковий потенціал кафедри прикладної геометрії і комп’ютерної графіки  найбільше характеризується кількістю наукових і навчально-методичних видань - більше 50 наукових статей щорічно, регулярною участю викладачів у конференціях з геометричного моделювання, видано 2 монографії,більше 10 навчальних посібників.

Аналіз наукових здобутків кафедр дозволив колективу Інституту сформулювати головний напрямок наукових досліджень - розробка принципів і новітніх технологій проектування, розрахунку та реконструкції будівель і споруд на транспорті, який в найбільшій мірі відображає специфіку розвитку напрямів архітектури, будівництва і дизайну в Національному  авіаційному університеті. Такий науковий напрямок дозволяє розвивати ті наукові теми, що склалися на кожній кафедрі, але новий склад кафедр Інституту дозволяє інтегрувати наукові теоретичні і практичні результати відповідно до потреб соціально-економічного розвитку суспільства. Так, кафедра комп’ютерних технологій будівництва має цілу низку взаємопов’язаних наукових тем, що стосуються проектування і розрахунку будівельних конструкцій, кафедра реконструкції аеродромів та автошляхів спрямовує свої дослідження на реконструкцію аеродромів в складних інженерно-геологічних умовах. Кафедра архітектури має наміри на участь у підготовці пропозицій до подання заявки від НАУ до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України щодо надання університету статусу базової організації з науково-технічної діяльності з питань проектування, будівництва та експлуатації споруд аеропортів. Крім того, розпочата підготовка щодо запровадження підготовки фахівців з питань якості, стандартизації та сертифікації у будівництві. На кафедрі комп’ютерних технологій дизайну розроблена програма творчої роботи зі студентами, яка відтворюється в наукових дослідженнях кафедри і спрямована на створення наукового банку кафедри. Набутий досвід і отримані наукові результати кафедри прикладної геометрії і комп’ютерної графіки дозволяють спрямувати зусилля на створення наукової школи «Геометричне моделювання і оптимізація складних систем».

Статус дослідницького університету, який отримав НАУ, вимагає передусім націлювати наукову діяльність на фундаментальні та прикладні дослідження. Тому стратегічні задачі збереження наукового потенціалу університету і забезпечення подальшого його розвитку та зміцнення повинні йти шляхами кадрового оновлення через залучення до співпраці студентської молоді. З метою розширення наукового середовища, створення умов для розвитку наукового потенціалу передбачаються:

 • покращення організації студентської науково-дослідної роботи;
 • проведення заходів щодо популяризації наукової діяльності у студентських гуртках (відкриті лекції провідних вчених НГУ, інших вузів, зустрічі з лауреатами Державних премій України тощо);
 • розширення діяльності студентських наукових гуртків за напрямами підготовки та спеціальностями, підвищення ефективності роботи з талановитою та обдарованою молоддю;
 • удосконалення механізмів фінансового і морального стимулювання за активну наукову роботу студентів, їх наукових керівників.

 

Виконання цих заходів дозволить суттєво підвищити рівень участі студентської молоді в наукових дослідженнях, посилити науковий потенціал університету за рахунок молодих перспективних вчених.