LOGO FABD

Основні задачі

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ
науково-педагогічного колективу
Інституту аеропортів

Національного авіаційного університету

на 2013/2014 навчальний рік

 

№ з/п Задачі та заходи Термін
виконання
Відповідальний
(-ні)
Форма звітності
І. Навчально-методична  робота
І.1.        
І.2. Проходження процедури ліцензування спеціальності: «Містобудування»; розширення ліцензійного обсягу прийому магістрантів із спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» з 15 до 25 осіб денної форми навчання вересень - грудень 
2013 р.
завідувачі  кафедр Позитивне рішення  ДАК МОН України
І.3. Удосконалення стандартів підготовки фахівців за двоступеневою схемою підготовки фахівців з вищою освітою з освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» за напрямами і спеціальностями, згідно з якими веде підготовку фахівців ІАП НАУ протягом 2013/2014 
навчального року

завідувачі  кафедр
Нормативна  документація навчального процесу
І.4. Удосконалення методичного забезпечення дисциплін, які викладаються у ІАП НАУ: електронних конспектів лекцій; методичних вказівок; дистанційних курсів; комплексних контрольних робіт з дисциплін; тестових завдань для потокового контролю знань і вмінь студентів; комплектів документів для фахових вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційні рівні «Спеціаліст»,  
«Магістр» та ін.
травень 2014р. директор  інституту,  
завідувачі кафедр
Нормативна  документація навчального процесу
І.5. Розробка  «Положення про прийом фахівців з базовою та повною вищою освітою для продовження навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «Спеціаліст» та «Магістр» на напрями «Архітектура», «Дизайн», «Будівництво» грудень 2013р. директор  інституту,  
завідувачі кафедр
Положення
І.6. Удосконалення складових кредитно-модульної системи  організації навчального процесу  для усіх спеціальностей на 1-6 курсах протягом 2013/2014  
навчального року
директор  інституту,  
завідувачі кафедр
Нормативна документація навчального процесу, що відповідає принципам «Болонської конвенції»
І.7. Запровадження інформаційних пакетів навчальних дисциплін, спеціальностей протягом 2013/2014  
навчального року
директор  інституту,  
завідувачі кафедр
Інформаційні пакети
ІІ  Науково-дослідна робота
ІІ.1. Затвердження  навчальних планів і формування пакету навчально-методичної документації підготовки аспірантів 1-го курсу навчання   директор  інституту,

заст.дир. з наукової роботи  
завідувачі кафедр

Нормативна документація
ІІ.2. Акредитація органу з сертифікації   директор  інституту,

заст.дир. з наукової роботи  
завідувачі кафедр

Сертифікат
ІІ.3. Проходження процедури  повторної акредитації « » на відповідність вимогам  
ISO 17025
вересень - грудень 
2013 р.
директор  інституту,

заст.дир. з наукової роботи  
завідувачі кафедр

Атестат акредитації
ІІ.4. Включення збірника наукових праць «Проблеми розвитку міського середовища» в базу «Wеb of scince» До 2014 директор  інституту,

заст.дир. з наукової роботи  
завідувачі кафедр

 
ІІ.5. Проведення  Міжнародних наукових конференцій: «Архітектура і екологія: проблеми розвитку міського середовища»; «Аеропорти - вікно в майбутнє»   директор  інституту,

заст.дир. з наукової роботи  
завідувачі кафедр

Збірка праць
ІІ.6. Видання тематичних збірок: «Проблеми розвитку міського середовища» (5 випусків) та заснування журналів «Проблеми сучасного ПЦБ»; « Студент - архітектура, будівництво, дизайн» протягом  навчального року
відповідальні за тематичні збірки і журнали
Тематичні збірки, журнали
ІІ.7. Атестація співробітників науково-дослідного відділу, аспірантів і докторантів   проф. Бєлятинський А.О. 
завідувачі кафедр
Позитивне рішення  НТР
ІІ.8. Формування  плану науково-дослідних робіт та заявок на проведення інноваційних проектів за замовленням  МОН України та підприємств і організацій України, держав СНД і країн світу грудень 
2010 р.
проф. Бєлятинський А.О.  
завідувачі кафедр
План науково-дослідних  робіт
ІІ.9.        
ІІ.10. Проведення  вузівського туру олімпіади зі спеціальностей, за якими веде підготовку фахівців ІАП НАУ березень 
2014 р.
проф. Бєлятинський А.О.

завідувачі  кафедр

Олімпіада
ІІ.12. Організація участі студентів ІАП НАУ у Всеукраїнському турі олімпіад травень 2014 р. проф. Бєлятинський А.О. Всеукраїнські олімпіади
ІІ.13. Участь у  Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах протягом 2013/2014  
навчального року
проф. Бєлятинський А.О. Конференції, семінари, збірки праць
ІІ.14. Проведення  робіт з переакредитації системи управління якістю освітянських і науково-консультаційних послуг щодо відповідності вимогам ISO 9001:2000 вересень -  
грудень 
2013 р.
проф. Бєлятинський А.О. Сертифікат  акредитації
ІІІ. Інноваційні технології навчання та розвиток інформаційних і  комп’ютерних ресурсів
ІІІ. 1. Розробка матеріалів для створення дистанційних курсів зі  навчальних дисциплін які викладаються в ІАП НАУ з напряму «Будівництво» протягом   
навчального року
Завідувачі  кафедр КТБ і РААШ Дистанційні курси
ІІІ. 2. Удосконалення системи комп’ютерного тестування з дисциплін, що викладаються за кредитно-модульною  системою навчання протягом  навчального року
завідувачі кафедр
Комп’ютерні тести
ІІІ. 3. Проведення  факультативних занять за новітніми інформаційними та комп’ютерними технологіями протягом   
навчального року
   
ІІІ. 4. Організація та проведення семінарів за участю провідних  розробників програмного забезпечення з метою поширення впровадження їх у навчальний процес протягом  навчального року проф. Бєлятинський А.О.  
ІІІ. 9. Створення комп’ютерно-інформаційної  зони з безкоштовним бездротовим  доступом до Інтернету в гуртожитку № 8 за технологіями Wi-Fi червень 2013 р.    
ІІІ. 10 Забезпечення  умов обслуговування студентів щодо надання послуг комп’ютерного друку та копіювально-розмножувальних робіт для навчального процесу      
ІІІ. 11 Впровадження  системи обслуговування і ремонту  комп’ютерної техніки підрозділів  ІАП НАУ протягом навч. року    
ІІІ. 12 Проведення  семінарів щодо розвитку інформаційних технологій протягом навч. року   Програми семінарів, звіти
ІV. Практична підготовка студентів і сприяння працевлаштуванню випускників
ІV. 1 Координація роботи випускових кафедр щодо практичної підготовки студентів і загальне керівництво системою сприяння працевлаштування і адаптації випускників академії до умов ринку праці протягом  
навчального року

завідувачі  випускових 
кафедр
План працевлаштування, відгуки випускників і керівників підприємств
ІV. 2 Розширення  електронної інформаційно-пошукової  бази резюме випускників, вакансій посад зі спеціальностей в організаціях і на підприємствах, укладання угод щодо працевлаштування випускників протягом  
навчального року
завідувачі  випускових 
кафедр
Тристоронні і  двосторонні договори з підприємствами
ІV. 3 Проведення науково-практичної конференції «Ярмарок вакансій» січень 2014 р. директор інституту,  
завідувачі випускових 
кафедр
Конференція
ІV. 4. Створення і відкриття навчально-виробничих центрів зі спеціальностей: «Автомобільні дороги та аеродроми», «Архітектура», «Промислове і цивільне будівництво»; «Архітектура і дизайн» Травень 2014 р. завідувачі  відповідних випускових кафедр Атестовані  навчально-виробничі центри
V. Міжнародне співробітництво
V. 1. Підготовка  і акредитація спеціальностей ПЦБ, АРХ у Міжнародному інституті інженерів будівельників (ІСЕ, Велика Британія) жовтень 2014 р.
директор інституту,  
завідувачі випускових 
кафедр
Пакети документів до акредитації
V. 2. Отримання студентського членства рівня BEng, MEng (не менше 50 осіб) у міжнародному інституті інженерів-будівельників (ICE, Велика Британія)   директор  інституту,  
завідувачі випускових 
кафедр
Картки студентського членства
V. 3. Атестація випускників будівельного напряму (не менше 50 осіб) за рівнем членства BEng, MEng у міжнародному інституті інженерів-будівельників (ICE, Велика Британія)   директор  інституту,  
завідувачі випускових 
кафедр
Сертифікати
V. 5. Проведення  процедури персональної професійної атестації фахівців будівельної галузі на рівень членства MICE в Міжнародному інституті інженерів-будівельників (ICE, Велика Британія)   здобувачі Сертифікати
V. 7. Укладання угод між ІАП НАУ та навчальними закладами інших країн протягом  
навчального року
  Протоколи про  наміри, угоди про співпрацю
V. 8. Участь  ІАП НАУ в європейських освітянських програмах та фондах протягом  
навчального року
завідувачі  кафедр, Аплікаційні форми, звіти
V. 9. Організація стажувань з практичної підготовки студентів ІАП НАУ за програмами університетського обміну протягом  
навчального року
завідувачі  кафедр Звіти зі стажування
V. 10. Участь  ДонНАБА у міжнародних виставках, форумах та ін. по мірі надходження  інформації протягом навчального року проф. Бєлятинський А.О. Звіти з участі у виставках
VІ.  Виховна робота  та студентське  самоврядування
VІ. 1 Виховання громадянина-патріота, який дбайливо ставиться  до національних культурно-історичних традицій, до державних святинь, мови і літератури, історії і культури етносів, народностей і націй, які проживають в Україні, з повагою ставиться до традицій народів і культур світу через реалізацію гуманітарної підготовки студентів і програми щодо переходу на державну мову навчання протягом  
2013/2014 навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 3 Виховання майбутніх фахівців в галузі будівництва, архітектури та дизайну, які мають високий професіоналізм і компетентність, достатній рівень гуманітарної і мовної підготовки і які є ініціативними, працездатними, відрізняються самостійністю і потягом до самовдосконалення і самоосвіти, що дозволяє їм за необхідності розширити, поглибити чи переорієнтувати професійні знання та навички відповідно до вимог ринкової економіки та єдиного Європейського простору освіти протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 4 Метою формування цілісної морально-свідомої особистості, здатної до самореалізації, продовження вдосконалення системи виховання студентської молоді в академії з таких пріоритетних напрямків: громадянсько-патріотичне, світоглядно-політичне, морально-етичне, духовне та мовне, трудове та професійне, культурно-естетичне, правове та економічне, фізичне, сімейно-родинне та статеве виховання протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 5 Сприяння  вихованню активного учасника суспільних процесів, небайдужого до стану і  змін у навколишньому природному і соціальному середовищі, для якого самовдосконалення і самовиховання є природною необхідністю. протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 6 Заохочення  студентів до активної наукової роботи щодо аналізу та вирішення актуальних проблем з історії України, політичних, соціологічних та культурологічих питань шляхом участі в роботі дискусійних історичного та політологічного клубів, предметних гуртків навчально-виховної спрямованості та до публікацій статей протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 8 Організація роботи предметних гуртків навчально-виховної спрямованості: «Етика і культура спілкування», «Українська мова і народознавство», «Мова і суспільство», «Іноземна мова: гуманітарний аспект» та ін. протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 9 Продовжити  роботу дискусійного клубу "Архітектурні читання" протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи  
VІ. 10 Залучення студентів до участі у конференціях, олімпіадах і семінарах, а також у ВНЗ різних міст України та інших держав з доповідями українознавчої тематики протягом  
навчального року
куратори  
академічних груп
 
VІ. 13 Проведення  свята Матері та Родини квітень 2014р заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 14 Проведення  писемних конкурсів на кращого знавця української мови та літератури, а також анкетування акції «Мій родовід» протягом навчального року заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 15 Проведення  військово-патріотичних заходів із залученням військовослужбовців збройних сил України та ветеранів Великої Вітчизняної війни; до Дня Перемоги викладачам кафедр виступити перед студентами з розповідями про героїзм нашого народу в боротьбі з фашистською навалою, запросити на заходи ветеранів війни вересень, грудень

травень

куратори,  
зав. кафедри
 
VІ. 16 Проведення  тематичних виставок художніх творів, творів мистецтва, наукових праць, присвячених  видатним сторінкам історії України протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 17 Проведення  огляду-конкурсу на кращий гуртожиток академії, кращу кімнату та відсік І-ІІ кв. 2014 р. заст. директора інституту з виховної  роботи  
VІ. 19 Проведення  лекцій і бесід лікарів-наркологів і фахівців правоохоронних органів з проблем боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин протягом  
навчального року
Куратори, адміністрація студ. містечка  
VІ. 20 Організація зустрічі з психологами,  медпрацівниками та представниками сфери охорони здоров'я для пропаганди здорового образу життя, запобігання студентами вживання алкоголю, тютюнопаління

Проведення освітньо-виховної акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Нове покоління без наркотиків та СНІДу»

1 грудня 2013р заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 21 Проведення  Дня донора Двічі на рік заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 22 Проведення  благодійної акції на допомогу віч-інфікованим  дітям дитячого будинку «Отчий дім» с.Петрівське. Грудень 2013- р. заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 23 Запрошення  діячів науки, мистецтва, літератури і театру на виховні години. Проведення конкурсів виконавців пісень, декламаторів, ансамблів, команд КВК та СТЕМ, танцювальних колективів протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 24 Проведення  фестивалів і художньої самодіяльності студентів першого курсу «Дебют», фестивалю команд КВК та СТЕМ «Что нам стоит дом построить» , конкурса «Міс ІАП»   заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 26 Проведення  екскурсій до ботанічного саду, музеїв і виставок, відвідування оперного і драматичного театрів, естрадних концертів протягом  
навчального року
куратори, сектор самоврядування  
VІ. 27 Проведення  таких заходів: День знань,

Урочиста посвята  у студенти,

«День першокурсника»,

«Урочисті збори, присвячені випуску молодих спеціалістів»;

свято «Екватор»  для студентів ІІІ курсу

  заст. директора інституту з виховної  роботи

куратори  
академічних груп

 
VІ. 28 Формування  мережі клубів за інтересами: протягом  
навчального року
заст. директора інституту з виховної  роботи  
VІ. 29 Проведення  днів кафедр  в гуртожитках протягом  
навчального року
Зав. каф., заст. директора інституту з виховної  роботи  
VІІ. Соціальний захист студентів
VІІ. Створення фонду соціального захисту студентів (допомога юридична, фінансова, матеріальна, працевлаштування, оздоровлення, лікування) протягом  
навчального року