LOGO FABD

Концепція розвитку

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АЕРОПОРТІВ
НА ПЕРІОД ДО 2020 р.

Концепція розвитку Інституту аеропортів Національного авіаційного університету базується на основних актах в області вищої освіти, затверджених Президентом України, Верховною радою України, Кабінетом Міністрів України (Конституція України, Державна національна програма «Освіта», «Україна ХХІ століття», Закон «Про вищу освіту», Указ президента України «Про національну доктрину в галузі освіти», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державний бюджет України», Концепція розвитку наукових напрямів України на 2012-2013 р.р.) і враховує світові тенденції розвитку вищої освіти, архітектурно-будівельної індустрії і дизайну, основними з яких є:

 • зміна відношення цивілізованих країн до системи вищої освіти, відповідно до якої кошти, що вкладені в освіту, розглядаються як інвестиції, а не як витрати;
 • індустріалізація будівництва і перетворення його в єдиний науково-проектно-промисловий комплекс; зведення об'єктів з будівельно-технологічних модулів; застосування високоефективних технологій нових поколінь тощо;
 • потреба в кількаразовій зміні фахівцями сфери професійної діяльності, що обумовлено високою мобільністю капіталу і робочої сили, швидким поширенням нових технологій і розвитком сфери послуг;
 • залучення до роботи провідних фахівців-практиків і вчених з академічної науки, створення привабливих умов для молодих людей, що бажають присвятити себе науково-педагогічній діяльності;
 • кардинальне розширення самостійності і автономії Національного авіаційного університету;
 • формування гідного іміджу ІАП НАУ як ВНЗ ХХІ століття, що перевершує кращі показники архітектурно-будівельних і художніх вузів України з кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи.

 

У зв'язку із зазначеними тенденціями основною метою ІАП НАУ є науково-навчально-виробнича підготовка фахівця ХХІ століття, що відрізняється високим професіоналізмом і компетентністю, рівнем наукової, гуманітарної й іноземно-мовної підготовки, ініціативністю, самостійністю, працездатністю, універсалізмом і гнучкістю.

Підготовка сучасного фахівця можлива при гармонійному розвитку основних сфер діяльності ІАП НАУ:

 • менеджменту системи підготовки фахівця;
 • навчальної і методичної роботи;
 • науково-дослідної діяльності;
 • гуманітарного, ідейно-виховного і соціального виховання студентів.

 

Стратегічні концептуальні напрямки розвитку ІАП НАУ у сфері менеджменту системи підготовки фахівців:

 

 • визначення потенційних можливостей ІАП НАУ за допомогою маркетингових досліджень та його акредитації на базі державних і загальноєвропейських освітніх стандартів;
 • інтеграція в європейську і світову освітню системи, і міжнародне визнання диплома – випускника ІАП НАУ;
 • забезпечення створення та введення до дії системи управління якості підготовки фахівців, що відповідає вимогам базових міжнародних стандартів;
 • підтримка і зміцнення ділових зв'язків з регіональним і державним керівництвом, передовими будівельними організаціями і будівельною галуззю в цілому, що забезпечать сприятливе зміцнення ІАП НАУ в ринкових економічних відносинах;
 • участь у міжнародних фондах і програмах в галузях вищої освіти, наукової та інформаційної діяльності;
 • підвищення ролі і статусу ІАП НАУ в конкуренції з іншими вузами архітектурно-будівельного і художнього профілю, як один із способів демпфірування наступної негативної демографічної ситуації, пік якої приходиться на 2011-2012 р.;
 • забезпечення професіоналізму професорсько-викладацького складу;

у сфері навчальної і методичної роботи:

 • розширення спектра освітніх послуг, що включає, поряд із традиційними, магістратуру і дистанційне навчання, екстернат, усі форми післядипломної освіти;
 • відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, орієнтованих на ринкову економіку, технічні і технологічні тенденції розвитку країни, європейського і світового співтовариства, галузевої науки при збереженні фундаментальності підготовки;
 • зміщення спеціальних і спеціалізованих знань з вузівської сфери, які найбільш швидко змінюються, в сферу післявузівської підготовки і забезпечення якісного переходу від «навчання» до «освіти», умінню навчатися протягом усього професійного життя;
 • уведення системи безперервної професійної освіти і професійної атестації, заснованої на міжнародних вимогах до статусу Євроінженера, що вводяться з 2003 р. Європейським співтовариством, за допомогою перепідготовки фахівців, зайнятих у архітектурно-будівельному і дизайнерсько-художньому комплексі, навчання їх правилам роботи на цивілізованому ринку (керуванню проектами, управління якістю, оцінці і управління нерухомістю й інвестиціями), новим технологіям проектування і будівництва, новим знанням в галузі інформаційних технологій, екології, безпеки й ін.;
 • посилення практичної підготовки випускників ІАП НАУ через створення сучасних навчально-виробничих центрів з атестованими робочими місцями, які використовують сучасні технології і технологічне устаткування, а також архітектурної та інженерної підготовки через активізацію роботи філій кафедр у передових архітектурно-будівельних і проектних організаціях;
 • постійне удосконалення освітніх стандартів і на їхній основі змісту навчальних дисциплін з урахуванням визначення в них компетенції державного, регіонального і вузівського рівнів;
 • впровадити оцінку навчально-методичної діяльності кафедр ІАП на основі само атестації.

 

У сфері науково-дослідної діяльності:

Подальший розвиток фундаментальних і прикладних досліджень за пріоритетними напрямками розвитку архітектурно-будівельної науки і дизайну, основними з яких є:

 • проблеми збереження і відтворення історичної забудови і пам'ятників архітектури;
 • проблеми нормування, розвитку і реабілітації міського середовища;
 • проектування, будівництво і реконструкція будівель і споруд на транспорті, в тому числі - методологія реконструкції об’єктів аеропортів в складних інженерно-геологічних умовах України; надійність і довговічність будинків і споруд аеропортів; удосконалювання методів розрахунку будівельних конструкцій з урахуванням сучасного рівня розвитку обчислювальної техніки й інформаційних технологій, і створення на цій основі ефективних конструкцій будинків і споруд;
 • удосконалювання комплексу послуг, пов'язаних з проведенням сертифікації будівельної продукції (матеріали, вироби, конструкції);

у сфері гуманітарної освіти та ідейного і соціального виховання:

 • врахування особливостей історичного етапу розвитку України, коли одним з найважливіших важелів її майбутнього благополуччя є національна консолідація;
 • визнання визначальним завданням ІАП НАУ участь у формуванні духовної еліти народу, носія патріотизму, високих морально-етичних загальнолюдських і національних цінностей;
 • підвищення рівня гуманітарної освіти майбутніх архітекторів, дизайнерів та інженерів, вдосконалювання позаудиторної виховної роботи;
 • виховання духовно розвинутої людини, громадянина, що дбайливо ставиться до українських культурно-історичних традицій, державних святинь, мові, літературі і мистецтва, історії і культурі етносів, і народностей націй, що проживають в Україні, з повагою – до традицій народів і культур світу;
 • пошук, добір і підтримка найбільш талановитих студентів, схильних до творчої інженерної й організаторської діяльності, майбутніх «людей успіху»;
 • виховання мотивації до навчання, одержанню знань, оволодінню спеціальністю, формування потреби в безперервному самостійному навчанні і розвитку уміння і навичок самоосвіти за допомогою оволодіння і користуванням сучасними мережними інформаційними технологіями.