Історія кафедри

Кафедра створена в 1933 році разом із заснуванням вузу. В цей період обов'язки завідувача кафедри виконували старший викладач Сергій Єлефір'євич Нестеровський (1939-1941 і 1947-1954 роки) і доцент КПІ Іона Минаєвич Могильний, що працював за сумісництвом (1954-1956 роки).

З 1956 по 1962 рік кафедру очолив доцент Іван Юхимович Макаров. За цей період штатний склад кафедри збільшився до 8 викладачів. В тому числі було вже 3 кандидата технічних наук. Зроблені перші кроки в організації кафедральних науково-дослідної і методичної роботи. У 1962 році кафедра випустила свій перший збірник наукових робіт обсягом біля 8 друкованих аркушів.

З 1962 по 1964 рік обов'язки завідувача кафедри виконувала доцент Агнія Георгіївна Артюховська. За цей період штатний склад кафедри збільшився до 10 викладачів і 5 чоловік учбово-допоміжного персоналу. Видано 1 учбово-методичний посібник. Підготовлено до видання другий збірник наукових робіт. У 1963 році захистили кандидатські дисертації старші викладачі Літаврин А.Г. і Рижих М.П.

У 1964-1965 навчальному році завідувачем кафедри був обраний Анатолій Григорович Літаврин, перший професор в її історії, який багато зробив для становлення кафедри. За період його керування (1964-1991) кафедра з усіх видів її роботи стала займати передові позиції.

Разом із швидким розвитком вузу росла і кафедра. У 1991 році її штатний склад виріс до 33 викладачів і 14 чоловік учбово-допоміжного персоналу. В тому числі професор, 10 доцентів. У 1972 році при кафедрі створена і затверджена наказом міністра цивільної авіації навчальна лабораторія.

З 1956 року викладачами кафедри видано 24 навчальних посібника (у тому числі із грифом УНЗ МЦА) і 75 учбово-методичних розробок. За результатами наукових досліджень опубліковано більш ніж 240 наукових статей. Захистили кандидатські дисертації 8 викладачів.

15 листопада 1998 року захистив докторську дисертацію Ковальов Ю.М. 6 стажистів-викладачів було підготовлено до педагогічної роботи.

Активізації самостійної роботи, зміцненню теоретичних знань і практичних вмінь і навичок студентів сприяють започатковані кафедрою з 1972-1973 навчального року предметні олімпіади.

Навчальну школу, що склалася на кафедрі, відрізняла особлива увага до викладання теоретичних основ графічної підготовки з нарисної геометрії, використання її як найбільш тривкої бази для розвитку образного інженерного мислення й удосконалення сучасних конструктивно-геометричних знань, навичок і вмінь студентів.

У лютому 1981 року кафедрі привласнене звання зразкового підрозділу.

Із 2011 навчального року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Макаренко Микола Григорович, а з 1 лютого 2014 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Ковальов Юрій Миколайович.

З 2 лютого 2014 року кафедра набула статусу випускової і здобула назву кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів ведеться за такими напрямками:

-         Кваліфікація – бакалавр з дизайну, напрям підготовки 6.020207 «Дизайн», галузь знань – 0202 «Мистецтво»;

-         Кваліфікація – спеціаліст 2452.2 «Художник-конструктор (дизайнер), спеціальність 7.02020701 «Дизайн» (за видами), напрям 6.020207 «Дизайн», галузь знань 0202 «Мистецтво»;

-         Кваліфікація – магістр 2451.1 «Дизайнер-дослідник» та 2452.2 «Художник-конструктор (дизайнер), спеціальність 8.02020701 «Дизайн» (за видами), напрям 6.020207 «Дизайн», галузь знань 0202 «Мистецтво»

Зараз на кафедрі зформовано професорсько-викладацький склад вищої кваліфікації (д.т.н., проф. Ковальов Ю.М., д.т.н., проф. Дорошенко Ю.О., проф. Кардаш О.В., к.т.н., проф. Башта О.Т., к.т.н., доц. Макаренко М.Г., к.т.н., доц. Холковський Ю.Р., к.т.н., доц. Волоха М.П., к.т.н., доц. Василевський О.В., доц. НАУ Джурик О.В., доц. НАУ Макаров В.І., к.т.н., ст. викл. Петрушевський А.О.) Ці спеціалісти читають лекційні курси. Всього на кафедрі 23 викладача і 11 інженерів та лаборантів.

Таким чином, сьогодення кафедри характеризується:

- створенням висококваліфікованого колективу - 23 викладачів (у тому числі 3 доктора, 4 професора, 7 кандидатів, 8 доцентів), 11 працівників учбово-допоміжного складу;

- наявністю навчально-методичної школи. Випущено 6 збірників наукових робіт, здано 62 науково-технічних звіти, оформлено 52 акта впровадження, з 1956 року викладачами видано 24 навчальних посібника і 75 учбово-методичних розробок;

- активною виховною і науковою роботою зі студентами. З 1965 року на кафедрі працюють гуртки студентського науково-технічного товариства (СНТТ), з 1972 року проводяться художні виставки і предметні олімпіади студентів, з 1965 року студентами на республіканських конкурсах науково-дослідної роботи студентів, конкурсі вузів МЦА та на республіканській олімпіаді за їх науково-дослідну роботу отримано 17 дипломів і грамот, у процес навчання і виконання графічних робіт студентів упроваджено систему естетичного засвоєння дійності і самовиховання та впроваджено запропонований принцип естетичності.

З 2006 року доц. Холковським Ю.Р. започатковано проведення міжвузівських олімпіад-конкурсів з геометричного моделювання, комп’ютерної графіки та анімації, у яких беруть участь кращі студенти НАУ, студенти провідних технічних вузів Києва та України.

З 1995 року для ряду факультетів (АРЕО, АО, ЕУ) на кафедрі викладається такий розділ з інженерно-графічних дисциплін, як "Комп'ютерна графіка", з 1996 року для факультету ЕУ розділ "Основи дизайну", з 1999 року для факультету АНТ "Технічна естетика і дизайн", для механічного факультету курс "Нарисна геометрія і інженерна графіка" англійською мовою, з 2000 року для факультету ЕН і АП курс "Нарисна геометрія і інженерна графіка" англійською мовою, для факультету СУ "Інженерна графіка" англійською мовою.

Майбутнє кафедри пов'язане із виходом на новий якісний рівень за всіма напрямами її діяльності:

- викладання курсів на базі обчислювальної техніки, в тому числі англійською мовою; мультимедійні курси і дистанційне навчання; сучасні підручники "Основи графічного моделювання", "Інженерна графіка", "Технічна естетика та дизайн" і методична література написана викладачами кафедри.

- створення і обладнання 6 дисплейних класів.

- відкриття аспірантури і докторантури; захист кандидатських та докторських дисертацій; публікація монографій; участь у міжнародних наукових конференціях за кордоном; наукові зв'язки з провідними науково-дослідними, навчальними і виробничими установами, в тому числі за кордоном; активне залучення студентів до реальної наукової роботи.