Дисципліни

 • "Нарисна геометрiя"
 • "Інженерна графiка"
 • "Комп'ютерна графiка"
 • "Основи геометричного моделювання та комп'ютерної графiки"
 • "Інженерна та комп'ютерна графiка"
 • "Нарисна геометрія та комп'ютерна графiка"
 • Історія мистецтв
 • Композиція
 • Матеріалознавство
 • Основи комп‘ютерних технологій дизайну
 • Основи об‘ємного моделювання
 • Історія дизайну та архітектури
 • Основи графічного дизайну
 • Основи проектної графіки
 • Основи теорії та методики дизайну
 • Основи ергономіки та ергодизайну
 • Комп‘ютерно-дизайнерська практика
 • Основи промислового дизайну
 • Основи тривимірного комп. модел./виб.
 • Основи дизайну інтер’єру
 • Дизайн інтер’єру
 • Дизайн міського середовища
 • Основи естетики архітектури та дизайну
 • Теорії концепції дизайну
 • Основи наукових досліджень
 • Переддипломна практика

 

Історі ямистецтв. Дана дисципліна є теоретичною основою сукупност і знань та вмінь, що формують мистецтвознавчий профіль фахівця в області архітектури та дизайну. Знання, отримані протягом вивчення дисципліни, дадуть змогу майбутнім фахівцям краще зрозуміти зміст творів мистецтва завдяки вмінню їх аналізувати, допомагатимуть при написанні художніх творчих робіт, сприятимуть розвитку у художників-конструкторів образного мислення відповідно сучасних вимог. Крім того, студенти набувають загальнофункціональних вмінь, які необхідні з точки зору розвитку інтелекту, творчого та евристичного мислення, що сприяє розвязанню і у спішному вирішенні композиційних, формотворчих, емоційно-образотворчих завдань у дизайні, архітектурі та виробничій діяльності. На базі здобутих знань фахівець в своїй професійній діяльності виконує професійні задачі.
Композиція. На першому курсі випереджає дисципліну “Проектування”. Вивчаються й практично освоюються загальні питання композиційно-художнього формоутворення, головним чином об’ємно-просторового, пов’язаного з інтер’єром. Заняття будуються на основі виконання розгорнутого ряду, короткострокових завдань (клаузур).
Матеріалознавство. Вивчаються традиційні й сучасні матеріали, які використовуються в інтер’єрах, зовнішній рекламі й у благоустрої території. Студенти відвідують будівельні виставки, збирають проспекти по нових матеріалах, пишуть конспекти по характеристиках і використанню різних матеріалів у сучасному будівництві.

Основи комп’ютерних технологій дизайну. Дисципліна «Основи комп’ютерних технологій дизайну» передбачає формування системи знань і умінь щодо загальної підготовки дизайнера для вирішення архітектурно-художніх, професійних і наукових задач на основі сучасного професійного графічного пакету Adobe Photoshop CS3 та новітніх інформаційних технологій. Особлива увага приділяється таким питанням як: оволодіння студентами основами професійної роботи на персональному комп’ютері (ПК), графічній станції, сервері; користуванням серверною операційною системою Windows XP x64; користуванням професійним графічним редактором Adobe Photoshop CS3.

Основи об’ємного моделювання. Вивчаються формотворчі аспекти дизайну, застосовані до рішення інтер’єрів, виставок, об’єктів ландшафтного дизайну й зовнішньої реклами та інших видів дизайну. Освоюються правила виконання конструктивних креслень.

Культурологія. Розкриваються сучасні концепції, поняття, категорії, форми, методи на прикладі здобутків світової культури. Студенти набувають сталої системи знань з культурології. В процесі вивчення дисципліни відбувається формування національно-свідомого фахівця з достатнім культурним рівнем, який в майбутньому відповідав би вимогам міжнародних стандартів. Вивчення культурології відіграє важливу роль у формуванні світоглядних позицій майбутнього спеціаліста, в його інтелектуальному та культурному зростанні, створенні передумов професійної підготовки.

Історія дизайну та архітектури. Дається розгорнутий аналіз основних напрямків стильового рішення дизайну різних історичних епох, починаючи із Стародавнього світу й закінчуючи сучасністю. Курс тісно пов’язаний з історією мистецтва та архітектури та сучасними дизайнерськими розробками.

Архітектурно-обмірна практика. Займає важливе місце в процесі навчання студентів факультету архітектури та дизайну, будучи безпосереднім продовженням і доповненням дисципліни «Основи проектної графіки» і є базовою для дисципліни «Проектування». Об'єктами обміру служать цінні в архітектурному відношенні пам’ятки на території України. Надаючи студентам можливість вивчення будинків в натурі, в оточуючому їх середовищі, обмірна практика має велике виховне значення, розвиває в студента науково-аналітичне відношення до об'єктів архітектури. Придбання професійних навичок у цій області має істотне значення для підготовки студентів до їх майбутньої практичної діяльності.

Кольорознавство. Метою дисципліни є вивчення властивостей кольору, системи колористичних відношень у творах мистецтва , дизайн діяльності, вивчення законів кольоропоєднання , гармонії кольорів (хроматичних, ахроматичних, теплих, холодних тощо) при виконанні дизайнерських проектів. Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

Основи графічного дизайну. Мета навчання – засвоєння студентами основ проектування рекламної продукції та пакувального матеріалу. Графічний дизайн охоплює широке коло робіт: видавництво поліграфічної продукції, представницька графіка, дизайн упаковок, комп’ютерна графіка, мультиплікація тощо. Кожен вид робіт, зокрема, представницька графіка, виконується з урахуванням структури та основних напрямків діяльності установ та організацій-замовників. У своїй більшості ці роботи є складовими створення фірмового стилю замовника, який розробляється на основі образного трактування діяльності підприємства методами графічного дизайну. Практичні завдання виконуються в комп’ютерних програмах Adobe Illustrator та In design.

Основи проектної графіки. Метою викладання дисципліни є забезпечення студента навичками видів проектної графіки, які знадобляться майбутньому фахівцю при виконанні подач візуальної частини проектів: перспектив, фасадів, генпланів, інтер’єрів. Вміння працювати різними креслярськими інструментами та застосування різних матеріалів. Основна мета дисципліни полягає у тому, щоб через практичну роботу над завданнями навчити студента розробляти проектну документацію запроектованих об’єктів дизайну, володіти різноманітним прийомам проектної графіки, вивчення основних креслярських форм з художньо-конструктивної сфери, надбання практичних навичок праці креслярськими інструментами, засвоєння теоретичних знань та практичного уміння виконання та аналізу проектів.

Основи теорії та методики дизайну. Викладання дисципліни базується на знаннях, набутих при вивченні дисциплін: історія, історія образотворчого мистецтва та архітектури, історії дизайну та матеріальної культури і є базовою для вивчення спеціальних дисциплін: макетування, дизайн-проектування, конструювання та обладнання інтер’єру. Засвоєння дисципліни сприятиме розвиткові творчої уяви, образного мислення, знаходженню оптимального об’ємно-просторового рішення об’єкта дизайн-діяльності. Тому застосування на практиці знань, умінь і навичок, здобутих при засвоєнні даної дисципліни, є необхідною умовою для глибокого опанування дисциплін професії дизайнера. Здобуті знання, вміння і навички особливо необхідні для успішного виконання студентами найважливіших робіт їх майбутньої спеціальності – дизайну: курсових робіт, дипломного проекту, робіт, пов’язаних з теорією і практикою композиції та проектування, основами формоутворення і ергономіки, архітектурно-пленерною практикою.


Основи ергономіки та ергодизайну. Вивчаються комплексні вимоги, виконання яких в процесі роботи дизайнера над виробом допомагає покращити його утилітарні властивості. Виконання вимог ергономіки дозволяє підвищити якість та ефективність праці, збереження здоров’я людини, гармонізувати систему “людина-виріб-середовище”, що є досить актуальною проблемою нашого часу.

Комп’ютерно-дизайнерська практика. Дана дисципліна передбачає практичне застосування отриманих знань пройденого курсу навчання за 5-6 семестри на прикладі виконання робіт з фотомонтажу та кольорокорекції в Photoshop, реставрації та ретушування в Photoshop, виконання креслень за допомогою суміжних програм AutoCAD або ArchiCAD, побудова тривимірних моделей інтер’єрів в ArchiCAD, їх підготовка до експортування в 3Ds MAX для подальшої текстуризації та візуалізації проектів.

Основи промислового дизайну. Метою викладення дисципліни є надання студентам необхідної підготовки для вільного володіння технологіями промислового дизайну в авіації та інших галузях техніки, господарства та життєдіяльності. В ході вивчення дисципліни студент набуває практичних навичок і знань в галузі промислового дизайну, ознайомлюється зі стилеутворюючими факторами на підставі вивчення різноманітних стильових напрямків та історії промислового дизайну, знайомиться з функціональними та технологічними принципами створення промислового виробу, з основними конструктивними та інженерними факторами, що впливають на об’ємно-просторову побудову промислового виробу, з основними типами і властивостями оздоблювальних та конструктивних матеріалів промислового дизайну, з властивостями кольорів стосовно конкретного виробу, отримує основні уявлення в галузі проектування і менеджменту в створенні промислових виробів.

Проектування. Головна профілююча дисципліна. Її основна мета – підготовка висококваліфікованих фахівців в області дизайну. За змістом вона зводиться до:
?    вивчення планувальної організації інтер’єрного простору; побудови об’ємно-просторової композиції інтер’єрів;
?    освоєння навичок органічного включення в інтер’єр архітектурних форм, дизайнерських композицій;
?    оздоблювальних матеріалів, світла та освітлення;
?    розкриття в цій композиції художнього образу, що відповідає специфіці призначення конкретного інтер’єра.
?    Дисципліна, що охоплює специфічні сторони графічного вираження майбутніх курсових робіт.
Вивчаються техніки графічного виконання проектів. На основі цього вивчення виконуються креслення класичних і сучасних екстер’єрних та інтер’єрних об’єктів.
Основи тривимірного комп’ютерного моделювання. Дисципліна «Основи тривимірного комп’ютерного моделювання» передбачає формування у студентів системи знань, вмінь та навичок роботи у двовимірному та тривимірному просторі в середовищі графічних програмних пакетів таких як ArchiCAD та AutoCAD, що є однією із складових формування дизайнера із широким світоглядом на рівні міжнародних вимог до спеціалістів даного профілю. Особлива увага приділяється таким питанням як: поглиблення знань про універсальні графічні системи; формування навичок користування основним інструментарієм таких графічних систем як ArchiCAD та AutoCAD; формування вмінь аналізувати, порівнювати та співставляти різні способи будування та редагування будівельних конструкцій, обираючи оптимальні; формування системи критеріїв естетичної оцінки проектних рішень об’єктів архітектури та дизайну.

Основи дизайн інтер’єру. Основна мета дисципліни є формування системи знань і умінь щодо загальної підготовки дизайнера для вирішення архітектурно-художніх, професійних і наукових задач на основі сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій. В результаті вивчення дисципліни студент отримує знання основних архітектурних стилів різних історичних періодів та, відповідно, характер формування інтер’єрів, професійну термінологію, яка застосовується в процесі діяльності, основних функціонально-технологічних факторів організації середовища приміщень, перелік оздоблювальних матеріалів та їх основні якості, методів пошуку ідей щодо вирішення художнього образу інтер’єру, основних особливостей композиційного формування інтер’єру.

Основи інженерного проектування та конструювання. Основна мета дисципліни полягає в тому, щоб через практичну роботу над завданнями навчити студента: конструктивно мислити, реально прив’язувати форму запроектованої речі до конструкцій інтер’єру, самостійно визначати аналогії в загальній в загальній методиці проектної діяльності, вміти самостійно аналізувати проектну ситуацію, опанувати методами та технологіями моделювання об’єктів дизайну у взаємодії з навколишнім середовищем, опрацьовувати головні вимоги технічного завдання, підбирати найбільш характерні аналоги конструктивних рішень, аналізувати аналоги та робити узагальнюючі висновки, розробляти проектну документацію конструкцій запроектованих об’єктів дизайну.

Комп’ютерне проектування. Володіння комп’ютерними пакетами моделювання допомагає якомога точніше реалізувати задум дизайнера, в повному обсязі представити свій проект замовнику, а також швидко та якісно виготовити необхідний пакет технічної документації для безпосереднього виконання робіт. Ця дисципліна є базовою у системі підготовці фахівців з дизайну і дозволяє молодим спеціалістам бути конкурентоспроможними фахівцями в своїй галузі. Практична дисципліна, спрямована на вивчення спеціальних графічних програм для створення проектних інтер’єрних рішень. Вивчається комп’ютерна графіка: програми Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D Max, ArchiCAD, WOODY та системи INTEAR, тощо. Велика увага приділяється підготовці презентації студентських робіт у програмах Power Point, Flash, а також візуалізації об’єктів у Final Render та V-Ray.

Фірмовий стиль. Вивчення прийомів (графічних, колірних, пластичних, акустичних, відео), засобів формування іміджу фірми та корпоративної культури, які забезпечують єдиний стиль та образ для компанії, всіх виробів фірми і заходів. На практиці розробляються основні компоненти фірмового стилю: логотип, текстовий знак, колірна палітра (фірмові кольори), фірмовий шрифт, візитна картка фірмовий бланк, конверт тощо.

Макетування (пластичне моделювання). Дисципліна, тісно пов’язана з курсом проектування. Вивчаються особливості виконання проектів у макеті. Освоюється техніка й специфіка макетної справи, його принципова відмінність від моделювання. Спочатку виконуються в макеті геометричні фігури, потім об’єкти ландшафтного дизайну й архітектури.

Типологія об’єктів дизайну. Вивчаються особливості функціонально-художньої організації інтер’єрів різних типів будинків – житлових і громадських. Розкриваються типи планувальних й об’ємно-просторових рішень приміщень різного призначення. Визначаються типологічні параметри розташування форми окремих елементів інтер’єрів. Виконуються практичні роботи з функціональної організації різних просторів.

Дизайн виставок та ярмарок. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій розробки дизайну виставок та ярмарок. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння методами та технологіями формування комунікативного простору виставок та ярмарок, вивчення закономірностей утворення художнього образу,форми та конструкції виставкового модуля, опанування принципів перетворення предмета в експонат. Дана дисципліна є невід’ємна частина знань спеціаліста дизайнера. Вона базується на отриманих раніше знаннях з багатьох дисциплін і є синтезуючою дисципліною.

Теорія реклами. Навички, здобуті студентами на протязі спецкурсу, допоможуть їм розуміти як працює сучасна мережа рекламна агенція та яке місце посідає в ньому креативний департамент, навчитись реалізовувати ідеї в колективі креативної групи рекламної агенції від розробки концепції до впровадження креативного задуму в різні форми реклами. В рамках курсу студенти познайомляться із специфікою розумового штурму та використовуванням специфічних інструментів систематизованої праці для створення рекламної ідеї; опанують процес оформлення ідеї від концепт-борда до сценарію відеоролика з муд-бордом та сторі-бордом; познайомляться з процесом адаптації ідеї під різні рекламні форми та отримають навички оформлення креативних пропозицій в презентації.


Дизайн інтер’єру. Основна мета дисципліни є формування системи знань і умінь щодо загальної підготовки дизайнера для вирішення архітектурно-художніх, професійних і наукових задач на основі сучасних інформаційних технологій. В процесі вивчення дисципліни студент навчається створювати дизайн-концепцію об’єкту проектування, аналізувати перед проектну ситуацію, проводити дослідження та аналіз аналогів, знаходити свій особистий підхід вирішення завдання, обирати найбільш ефективні методи розкриття художнього образу інтер’єра, згідно з використанням матеріалів та композиційних засобів, аналізувати використання оздоблювальних матеріалів у функціональному, конструктивному, фінансовому та декоративному відношенні, виконувати робочу та презентаційну документацію.

Дизайн середовища. Вивчаються комплексні вимоги, виконання яких в процесі роботи дизайнера над виробом допомагає покращити його утилітарні властивості. Виконання вимог ергономіки дозволяє підвищити якість та ефективність праці, збереження здоров’я людини, гармонізувати систему “людина-виріб-середовище”, що є досить актуальною проблемою нашого часу.

Дизайн міського середовища. Курс тісно пов'язаний з дисципліною «Дизайн середовища», на якому вивчаються принципи просторової організації середовищного зонування архітектурно-просторової композиції та функціонального зонування у різних типах міського середовища.

Конструювання меблів та обладнання інтер’єру. Мета навчання – детальна розробка елементів інтер’єру, благоустрою території, зовнішньої реклами, тощо. Виконуються робочі креслення по цих елементах з урахуванням особливостей їх пластичного й конструктивного рішення.

Основи естетики архітектури і дизайну. Основною метою дисципліни є формування у студентів системи знань про основні форми, категорії, концепції, моделі естетичного освоєння дійсності в архітектурі та дизайні, про роль естетичних смаків та ідеалів у формуванні особистості, здатної для подальшого інтелектуального і духовного зростання. Зміст предмета передбачає використання історико-типологічного, порівняльного, соціально-культурологічного, структурного, психологічного, герменевтичного, феноменологічного та постмодерного аналізу. Навчальна дисципліна містить у собі як складові частини теорію і історію естетики, систему основних категорій першої, виклад найважливіших естетичних концепцій; розглядаються особливості української та світової естетичної думки в контексті їх значення в архітектурі та дизайні. Вивчення естетики формує естетичні смаки студента, озброює знанням основних естетичних понять і категорій, навчає мислити системно і сприяє формуванню високоосвіченого спеціаліста, здатного вирішувати складні професійні завдання.


Синтез мистецтв. Предмет є однією з профілюючих дисциплін. Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами засобами, методами взаємодії різних видів мистецтв та їх зв’язку з архітектурним середовищем. Розкриття сучасних концепцій, понять, технік та технологій окремих виробів мистецтва в об’єктах архітектурного проектування. Завдання курсу полягає у тому, щоб через лекції та практичну роботу над завданнями навчити студента: художньо мислити, визначати роль різних видів мистецтва в художньому синтезі, вміти самостійно аналізувати передпроектну ситуацію, володіти основами виконання ескізних рішень в різних техніках та матеріалах, реально закладати вироби різних видів мистецтва при комплексному архітектурно—художньому оформленні будівель та споруд, підбирати найбільш ефективні прийоми розміщення виробів мистецтва в архітектурному середовищі, володіти вимогами архітектурного середовища до взаємодіючих з ним видів мистецтва, аналізувати ситуацію та робити узагальнюючи висновки, розробляти проектну документацію монтажу запроектованих рішень. Вивчення даного курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук ідей та основ оригінальних стратегій щодо виконання поставлених конкретних практичних завдань, вимагає від них опрацювання додаткової інформації та літератури.

Теорія концепції дизайну. У процесі вивчення дисципліни вивчаються основні етапи становлення дизайнерських шкіл, провідні теорії та концепції дизайну, основні етапи світового і національного історико-культурного розвитку архітектури та дизайну, стильові особливості інтер’єрів різних національних шкіл дизайну, архітектурно-будівельну та меблеву термінологію, основні поняття дизайну середовища. Студенти засвоюють вміння обґрунтовувати приналежність будинків та меблів до визначеного напряму та стилю, здійснюють порівняльний аналіз різноманітних дизайнерських теорій та шкіл, відтворюють фасади архітектурних споруд, дизай інтер’єру та меблів на прикладі митців різних дизайнерських шкіл. Навчаються формулювати і обґрунтовувати власну позицію щодо сучасних явищ дизайну. Здобуті знання використовуються в навчально-практичній та професійних сферах діяльності.

Основи наукових досліджень. Основною метою дисципліни є формування у студентів системи знань про специфіку науково-дослідної діяльності, загальну методологію наукових досліджень, специфіку написання наукових статей, виступів, публікацій, доповідей, тез, курсових, дипломних, магістерських досліджень. Зміст предмета передбачає використання історико-типологічного, порівняльного, соціально-культурологічного, структурного, психологічного, герменевтичного та інших наукових методів аналізу. Додатковою метою викладання навчальної дисципліни є формування методологічно грамотного молодого фахівця з широким світоглядом, спеціаліста, обізнаного з основними методами і технологіями дослідження сучасної архітектури та дизайну, перспективного дослідника, який відповідатиме міжнародним вимогам до спеціалістів даної спеціальності.


Переддипломна практика. Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців всіх рівнів у вищих навчальних закладах. Переддипломна практика є виробничою, згідно з чим встановлюється об’єкт практики: відділи та лабораторії проектних фахових інститутів, відділи дизайну міського середовища міських держадміністрацій, творчі архітектурно-проектні майстерні, дизайнерські студії та бюро, рекламні агентства, видавничі та поліграфічні виробництва тощо, що за видом та рівнем діяльності здатні створити умови та надати можливість студентам виконати програму практики. Метою переддипломної практики є збір матеріалів для дипломного проекту. Обґрунтувати актуальність і значення дослідження. З’ясувати стан наукової розробки зазначеної теми дипломного проекту.

Конструкторська практика. Під час практик студенти отримують навички праці в реальних умовах, вчаться провадити перед проектні дослідження та авторський нагляд над виконанням проекту, отримують розгорнуті нормативно-будівельні дані. Поглибленій практичній роботі над проектами сприяє вивчення також суміжних інженерно-технічних дисциплін, циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.