Дисципліни

 1.    Історія мистецтв (1,2к.)

 2.    Композиція і кольорознавство (1к.)

 3.    Формоутворення та об‘ємне моделювання (1к.)

 4.    Історія дизайну та архітектури (2,3к.)

 5.    Архітектурно-обмірна практика (2к.)

 6.    Основи теорії та методики дизайну (2к.)

 7.    Проектування (4,5к.)

 8.    Основи дизайну інтер’єру (4к.)

 9.    Макетування та моделювання (робота в матеріалі) (3,4к.)

10.   Основи дизайн інтер’єру

11.   Конструкторсько-технологічна практика (4к.)

12.   Виконання дипломного проекту (4к.)

13.   Дизайн виставок та ярмарок  (5к.)

14.   Дизайн середовища (5к.)

15.   Конструювання меблів та обладнання  інтер’єру (3,5к.)

16.   Основи естетики архітектури та дизайну (5к.)

17.   Теорії концепції дизайну (5к.)

18.    Конструкторська практика (5к.)

19.    Переддипломна практика (6к.)

20.    Виконання дипломного проекту (роботи) (6к.)Історія мистецтв. Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують мистецтвознавчий профіль фахівця в області архітектури та дизайну. Знання, отримані протягом вивчення дисципліни, дадуть змогу майбутнім фахівцям краще зрозуміти зміст творів мистецтва завдяки вмінню їх аналізувати, допомагатимуть при написанні художніх творчих робіт, сприятимуть розвитку у художників-конструкторів образного мислення відповідно сучасних вимог. Крім того, студенти набувають загально функціональних вмінь, які необхідні з точки зору розвитку інтелекту, творчого та евристичного мислення, що сприяє розв’язанню і успішному вирішенні композиційних, формотворчих, емоційно-образотворчих завдань у дизайні, архітектурі та виробничій діяльності. На базі здобутих знань фахівець в своїй професійній діяльності виконує професійні задачі.
Композиція. На першому курсі випереджає дисципліну “Проектування”. Вивчаються й практично освоюються загальні питання композиційно-художнього формоутворення, головним чином об’ємно-просторового, пов’язаного з інтер’єром. Заняття будуються на основі виконання розгорнутого ряду, короткострокових завдань (клаузур).
Матеріалознавство. Вивчаються традиційні й сучасні матеріали, які використовуються в інтер’єрах, зовнішній рекламі й у благоустрої території. Студенти відвідують будівельні виставки, збирають проспекти по нових матеріалах, пишуть конспекти по характеристиках і використанню різних матеріалів у сучасному будівництві.

Основи об’ємного моделювання. Вивчаються формотворчі аспекти дизайну, застосовані до рішення інтер’єрів, виставок, об’єктів ландшафтного дизайну й зовнішньої реклами та інших видів дизайну. Освоюються правила виконання конструктивних креслень.

Історія дизайну та архітектури. Дається розгорнутий аналіз основних напрямків стильового рішення дизайну різних історичних епох, починаючи із Стародавнього світу й закінчуючи сучасністю. Курс тісно пов’язаний з історією мистецтва та архітектури та сучасними дизайнерськими розробками.

Архітектурно-обмірна практика. Займає важливе місце в процесі навчання студентів факультету архітектури та дизайну, будучи безпосереднім продовженням і доповненням дисципліни «Основи проектної графіки» і є базовою для дисципліни «Проектування». Об'єктами обміру служать цінні в архітектурному відношенні пам’ятки на території України. Надаючи студентам можливість вивчення будинків в натурі, в оточуючому їх середовищі, обмірна практика має велике виховне значення, розвиває в студента науково-аналітичне відношення до об'єктів архітектури. Придбання професійних навичок у цій області має істотне значення для підготовки студентів до їх майбутньої практичної діяльності.

Кольорознавство. Метою дисципліни є вивчення властивостей кольору, системи колористичних відношень у творах мистецтва , дизайн діяльності, вивчення законів кольоропоєднання , гармонії кольорів (хроматичних, ахроматичних, теплих, холодних тощо) при виконанні дизайнерських проектів. Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

Основи теорії та методики дизайну. Викладання дисципліни базується на знаннях, набутих при вивченні дисциплін: історія, історія образотворчого мистецтва та архітектури, історії дизайну та матеріальної культури і є базовою для вивчення спеціальних дисциплін: макетування, дизайн-проектування, конструювання та обладнання інтер’єру. Засвоєння дисципліни сприятиме розвиткові творчої уяви, образного мислення, знаходженню оптимального об’ємно-просторового рішення об’єкта дизайн-діяльності. Тому застосування на практиці знань, умінь і навичок, здобутих при засвоєнні даної дисципліни, є необхідною умовою для глибокого опанування дисциплін професії дизайнера. Здобуті знання, вміння і навички особливо необхідні для успішного виконання студентами найважливіших робіт їх майбутньої спеціальності – дизайну: курсових робіт, дипломного проекту, робіт, пов’язаних з теорією і практикою композиції та проектування, основами формоутворення і ергономіки, архітектурно-пленерною практикою.

Проектування. Головна профілююча дисципліна. Її основна мета – підготовка висококваліфікованих фахівців в області дизайну. За змістом вона зводиться до:
- вивчення планувальної організації інтер’єрного простору; побудови об’ємно-просторової композиції інтер’єрів;
- освоєння навичок органічного включення в інтер’єр архітектурних форм, дизайнерських композицій;
- оздоблювальних матеріалів, світла та освітлення;
- розкриття в цій композиції художнього образу, що відповідає специфіці призначення конкретного інтер’єра.
- Дисципліна, що охоплює специфічні сторони графічного вираження майбутніх курсових робіт.
Вивчаються техніки графічного виконання проектів. На основі цього вивчення виконуються креслення класичних і сучасних екстер’єрних та інтер’єрних об’єктів.


Основи тривимірного комп’ютерного моделювання. Дисципліна «Основи тривимірного комп’ютерного моделювання» передбачає формування у студентів системи знань, вмінь та навичок роботи у двовимірному та тривимірному просторі в середовищі графічних програмних пакетів таких як ArchiCAD та AutoCAD, що є однією із складових формування дизайнера із широким світоглядом на рівні міжнародних вимог до спеціалістів даного профілю. Особлива увага приділяється таким питанням як: поглиблення знань про універсальні графічні системи; формування навичок користування основним інструментарієм таких графічних систем як ArchiCAD та AutoCAD; формування вмінь аналізувати, порівнювати та співставляти різні способи будування та редагування будівельних конструкцій, обираючи оптимальні; формування системи критеріїв естетичної оцінки проектних рішень об’єктів архітектури та дизайну.

Основи дизайн інтер’єру. Основна мета дисципліни є формування системи знань і умінь щодо загальної підготовки дизайнера для вирішення архітектурно-художніх, професійних і наукових задач на основі сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій. В результаті вивчення дисципліни студент отримує знання основних архітектурних стилів різних історичних періодів та, відповідно, характер формування інтер’єрів, професійну термінологію, яка застосовується в процесі діяльності, основних функціонально-технологічних факторів організації середовища приміщень, перелік оздоблювальних матеріалів та їх основні якості, методів пошуку ідей щодо вирішення художнього образу інтер’єру, основних особливостей композиційного формування інтер’єру.

Макетування та моделювання в матеріалі(робота в матеріалі). Дисципліна, тісно пов’язана з курсом проектування. Вивчаються особливості виконання проектів у макеті. Освоюється техніка й специфіка макетної справи, його принципова відмінність від моделювання. Спочатку виконуються в макеті геометричні фігури, потім об’єкти ландшафтного дизайну й архітектури.

Дизайн виставок та ярмарок. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій розробки дизайну виставок та ярмарок. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння методами та технологіями формування комунікативного простору виставок та ярмарок, вивчення закономірностей утворення художнього образу,форми та конструкції виставкового модуля, опанування принципів перетворення предмета в експонат. Дана дисципліна є невід’ємна частина знань спеціаліста дизайнера. Вона базується на отриманих раніше знаннях з багатьох дисциплін і є синтезуючою дисципліною.

Дизайн середовища. Вивчають комплексі вимоги,виконання яких в процесі роботи дизайнера над виробом допомагає покращити його утилітарні властивості. Виконання вимог ергономіки дозволяє підвищити якість та ефективність праці, збереження здоров’я людини,гармонізувати систему «людина-виріб-середовище»,що є досить актуальною проблемною нашого часу.

Конструювання меблів та обладнання інтер’єру. Мета навчання – детальна розробка елементів інтер’єру, благоустрою території, зовнішньої реклами, тощо. Виконуються робочі креслення по цих елементах з урахуванням особливостей їх пластичного й конструктивного рішення.

Основи естетики архітектури і дизайну. Основною метою дисципліни є формування у студентів системи знань про основні форми, категорії, концепції, моделі естетичного освоєння дійсності в архітектурі та дизайні, про роль естетичних смаків та ідеалів у формуванні особистості, здатної для подальшого інтелектуального і духовного зростання. Зміст предмета передбачає використання історико-типологічного, порівняльного, соціально-культурологічного, структурного, психологічного, герменевтичного, феноменологічного та постмодерного аналізу. Навчальна дисципліна містить у собі як складові частини теорію і історію естетики, систему основних категорій першої, виклад найважливіших естетичних концепцій; розглядаються особливості української та світової естетичної думки в контексті їх значення в архітектурі та дизайні. Вивчення естетики формує естетичні смаки студента, озброює знанням основних естетичних понять і категорій, навчає мислити системно і сприяє формуванню високоосвіченого спеціаліста, здатного вирішувати складні професійні завдання.

Теорія концепції дизайну. У процесі вивчення дисципліни вивчаються основні етапи становлення дизайнерських шкіл, провідні теорії та концепції дизайну, основні етапи світового і національного історико-культурного розвитку архітектури та дизайну, стильові особливості інтер’єрів різних національних шкіл дизайну, архітектурно-будівельну та меблеву термінологію, основні поняття дизайну середовища. Студенти засвоюють вміння обґрунтовувати приналежність будинків та меблів до визначеного напряму та стилю, здійснюють порівняльний аналіз різноманітних дизайнерських теорій та шкіл, відтворюють фасади архітектурних споруд, дизайн інтер’єру та меблів на прикладі митців різних дизайнерських шкіл. Навчаються формулювати і обґрунтовувати власну позицію щодо сучасних явищ дизайну. Здобуті знання використовуються в навчально-практичній та професійних сферах діяльності.


Переддипломна практика. Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців всіх рівнів у вищих навчальних закладах. Переддипломна практика є виробничою, згідно з чим встановлюється об’єкт практики: відділи та лабораторії проектних фахових інститутів, відділи дизайну міського середовища міських держадміністрацій, творчі архітектурно-проектні майстерні, дизайнерські студії та бюро, рекламні агентства, видавничі та поліграфічні виробництва тощо, що за видом та рівнем діяльності здатні створити умови та надати можливість студентам виконати програму практики. Метою переддипломної практики є збір матеріалів для дипломного проекту. Обґрунтувати актуальність і значення дослідження. З’ясувати стан наукової розробки зазначеної теми дипломного проекту.

Конструкторська практика. Під час практик студенти отримують навички праці в реальних умовах, вчаться провадити перед проектні дослідження та авторський нагляд над виконанням проекту, отримують розгорнуті нормативно-будівельні дані. Поглибленій практичній роботі над проектами сприяє вивчення також суміжних інженерно-технічних дисциплін, циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.