Система Orphus

 

Вимоги до оформлення рукописів тез

     Обсяг – 1 стор. форм. А4 з полями 20 мм. Текст набирається у редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0. У правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали, відомості про автора (науковий ступень, вчене звання, назва установи, місто, країна). Назва тез доповіді повинна стисло віддзеркалювати головну ідею, думку, положення. Послідовність викладу змісту: актуальність проблеми; стан розробки проблеми в науці і практиці; основна ідея, положення, висновки дослідження; основні результати та їх практичне значення.
     Ім’я файлу повинне відповідати номеру симпозіума, виду публікації, прізвищу першого автора, надрукованому латинськими літерами, назві організації (навчального закладу), наприклад, 6-tez-kuznetsova-NAY.doc.

 

Структура статті для опублікування

     Обов’язкові структурні елементи: опис проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими програмами чи практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які посилається автор; виділення невирішених питань або проблем, котрим присвячується стаття; ціль статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

 

Вимоги до оформлення рукописів статей

     Обсяг статті не менш 6 стор. формату А4 з полями: верхнім - 20 мм, боковими і нижнім - 25 мм. Вони подаються в електронному виді в текстових редакторах типу Word шрифтом Times New Roman 14 р., який повинен бути відформатований в межах формату 245x170 мм з інтервалом 1,1.
     Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК, який розміщується в лівому верхньому куті. Прізвища авторів та їх відповідні ініціали, титули і звання, слід розміщувати з правого боку.
     Заголовок набирається великими буквами, жирним шрифтом, того ж розміру (14 р.) і форматується по центру. Над заголовком і під ним пропускається один рядок.
     Після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію із ключовими словами на мові тексту матеріалу, що публікується (шрифтом розміром 12 р.).
     По тексту статті повинно бути чітко видно стан проблеми, її актуальність і новизна, особистий вклад автора (авторів) в це дослідження.
     Рисунки та формули повинні бути вмонтовані в електронний текст по місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок збірника (фактично на аркуші формату А5 після відповідного зменшення тексту на форматі А4).
     Збірник друкується в чорно-білому варіанті (не кольоровий), тому усі рисунки, графіки, діаграми і т.ін. повинні бути із відповідними умовними позначеннями, чіткими та зрозумілими.
     Після тексту статті - пристатейні пронумеровані бібліографічні списки у відповідності до прийнятих вимог і норм.
     Після бібліографічного списку - анотації та ключові слова на англійській мові та ще на одній з мов, що не відповідає мові оригіналу статті – російській або українській.
     За зміст статті несе відповідальність автор(автори).
     Ім’я файлу повинне відповідати номеру симпозіума, виду публікації, прізвищу першого автора, надрукованому латинськими літерами, назві організації (навчального закладу), наприклад, 6-statia-kuznetsova-NAY.doc.

 

     Матеріали надсилати на e-mail: nau_iap@i.ua, а також поштою: в роздрукованому вигляді та на CD-диску на адресу оргкомітету конгресу.

 

Кожний учасник може бути автором (співавтором) не більше двох доповідей.